ܡܫܰܪܝܢܘܬܐ ܘܦܬܳܚܐ ܕܡܰܕܪ̈ܫܬ̣ܐ

 ܡܫܰܪܝܢܘܬܐ ܘܦܬܳܚܐ ܕܡܰܕܪ̈ܫܬ̣ܐ

ܗ̄ܰܕܫܰܒܬ̣ܐ، ܗ̄ܺܝ̣ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬ̣ܐ ܕܰܡܰܕܪ̈ܫܳܬ̣ܐ ܦܬܶܚـܠܶܢ ܗ̄ܰܬܰܪ̈ܥܰܬ̣ܬ̣ܶܗ، ܒܶـܬ̣ܶܪ ܡܶܢ ܐܰܦܬ̣ܐ ܝܰـܪܺܝـܟ̣ـܬܐ ܕܽܗ̄ܘ ܒܶܛܠܳܢܐ ܩܰܝܛܳܝܐ.
ܝܳܠܽـܘܦ̈ܐ ܪ̈ܚܺـܝܡܶܐ، ܐܰܒܳܗ̈ܐ ܘܡܰܠـܦܳܢ̈ܐ ܡܝܰܩܪ̈ܐ، ܟܺܝܬ ܠܰܢ ܣܰܒܪܳܐ ܕܡܰܥܒܰܪ ܠܟ̣ܽܘܢ ܩܰܝܛܐ ܥܰܡ ܒܶܛܠܳܢܐ ܒܰܣܺܝـܡܳܐ.
ܐܰܚܢܰܐ ܣܬܶܝ ܐܰܟ ܡܕܰܒܪ̈ܳܢܐ ܘܟܳـܬ̣ܽܘܒ̈ܐ ܕܽܗ̄ܘ ܕܰܦܳܐ، ܟܳܐܡܺܪ̱ܝـܢܰܐ ܒܫܰܝܢܳܐ ܘܒܫܠܳܡܐ ܕܰܥܺܝܪܽܘܬܽܘ ܠܰـܡܰܕܪ̈ܫܳܬ̣ܐ ܘܠܽܗ̄ܘ ܦܽܘܠܚܳـܢܰܬ̣ܟ̣ܽـܘ.
ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܗ̄ܰܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܣܬܶܝ، ܗܳܘܶܐ ܠܰܢ ܡܶܬ̣ܥܰܕܪܳܢܽـܘܬ̣ܐ ܛܳܒ̣ܬܐ ܐܰܥܡܰܝܟ̣ܽܘ، ܠܰܫܰـܢ ܗ̄ܽܘ ܫܽـܘܘܫܳܛܳܐ ܘܛܽـܘܘܳܪܳܐ ܕܽܗ̄ܘ ܠܶܫܳܢܐ ܘܕܽܗ̄ܘ ܕܰܦܐ…

Läs mer

STUDENTEN

STUDENTEN

ܡܽܗ̱ܘ ܓܰܒܳܐ ܕܺܗ̱ܝ ܟܳـܬ̣ܽܘܒܽܘܬ̣ܐ ܕܺܗ̱ܝ̣ ܕܰܦܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܣܽܘܪܝ̣ܳܝ̣ܳܐ، ܟܳܛܳܠܒܝ̣ܢܰܐ ܬܰܗܢـܝ̈ܳـܬ̣ܐ ܠܶܒܳـܢܳـܝ̈ܳܬ̣ܐ ܠܰܝܳܠ̈ܘܦܶܐ ܕܡܶܕܕܶܗ ܗ̱ܺܝ̣ ܣܳܗܕܽܘܬ̣ܐ ܕܺܗ̱ܝ̣ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܬܪܰܝܳܢܝ̣ܬ̣ܐ، ܐܰܘܟܝ̣ܬ̣ ܓܺܝ̣ܡܢܰܣܝ̣ܘܡ، ܘܗ̱ܝ̣ ܣܳܗܕܽܘ̣ܬ̣ܳܐ ܕܽܗ̱ܘ ܒܶܝܬ̣ܨܰܘܒܐ ܒܽܗ̱ܘ ܝܰܪܚܰܐܗ̱ܢܳܐ ܕܰܚܙܝ̣ܪܢ 2015. ܘܟܳܛܶܠܒܺܝ̣ܢܰܐ ܠ݄ܗ̱ܢ  ܟܽـܘܫܳـܪ̈ܐ ܘܫܽــܘ̈ܘܫܳܛܶܐ ܒܰܗܶܪ̈ܓܰܬ̣ܬܶܗ ܘܒܽܗ̱ܘ ܦܽܘܠܚܳܢܰܬ̣ܬ̣ܗ ܕܕܰܥܬܺܝܕ.


ܒܺܗ̱ܝ ܐܰܦܬ̣ܐ ܕܽܗ̱ܘ ܒܶܛܠܳܢܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܩܰܝܛܳܝܐ ܟܳܛܳܠـܒܺܝـܢܰܐ ܠܟܽܘܠ ܝܳـܠܽـܘܦܳܐ ܘܝܳـܠܽـܘܦـܬܳܐ، ܥܰܡ ܟܽܠ ܡܰܠܦܳـܢܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢܺܝـܬܼܐ ܕܡܰـܥـܒـܪܺܝ ܝܰـܘ̈ܡܶܐ ܕܒܶـܛـܠܳـܢܳـܐ ܒܰـܣܺـܝ̣ܡܐ! 

 

ܟܳـܬ̣ܘܒـܘܬ̣ܐ:ܫܶܡܥܘܢ ܒܰܪܡܰـܥـܢܳـܐ…

Läs mer

ܡܰـܘܕܥܳـܢܽـܘܬ̣ܐ

ܡܰـܘܕܥܳـܢܽـܘܬ̣ܐ

 

 

 

 

ܡܰܘܕܥܳـܢܽܘܬ̣ܐ ܠܰܩܳـܪ̈ܽܘܝـܐ!

!Till våra läsare

Under 15 år har Tema Modersmål varit mycket framgångsrikt och på olika sätt bidragit till bättre undervisning, villkor och mottagande för våra flerspråkiga barn och elever
Utan era insatser skulle det inte vara möjligt att nå dit där vi befinner oss idag. Det känns naturligt att i detta sammanhang än…

Läs mer

ܠܫܳܢ̈ܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܐ

ܠܫܳܢ̈ܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܐ

ܒܶܝܬ̣ ܐܰܪ̈ܟܐ

ܠܦܘ̣ܬ̣ ܗ̄ܰܩܳܢܘ̈ܢܐ ܕܰܒܶܝܬ̣ܐܰܪ̈ܟܐ ܕܒܗ̱ܘ̣ ܐܰܬ̣ܪܐ ܕܰܣܘܶܝܕ، ܗ̄ܰܒܶܝܬ̣ ܐܰܪ̈ܟܐ ܟܘܠܠܗ ܘܥܰܡ ܗ̄ܰܒܶܝܬ̣ܐܰܪ̈ܟܐ ܕܟܶـܬܢܶܗ ܒܰܡܰܕܪ̈ܫܳܬ̣ܐ ܣܬܶܝ، ܟܳـܠܳـܙܶܡ ܕܗܳܘܶܢ ܥܺܝ̣ܪ̈ܐ ܘܕܡܰܚܬܝ̣ ܒܳܠܐ  ܠܰܗ̱ܢ ܢܳܫ̈ܶܐ ܕܟܶܬܠܶܗ̱ܢ ܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ ܢܘ̣ܟ̣ܪܝܐ ܘܠܐ ܒܰܣ ܗ̱ܘ̣ ܣܘܶܝܕܳܝܐ. ܗܰܬ̣ܶܐ ܟܳܐ ܥܳܢܝܳܐ ܕܰܐܒܶܝܬ̣ܐܰܪ̈ܟܐ ܟܳـܠܳـܙܶܡ ܕܗܳܘܶܐ ܠܶܗ̱ܢ ܣܶܦܪܳܝܘ̣ܬ̣ܐ ܘܟܬ̣ܳܒ̈ܐ ܒܠܶܫܳܢ̈ܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܐ ܕܰܝܳܠܘ̣ܦ̈ܐ. ܥܰܠ ܗ̱ܘ̣ ܡܶܕܰܗ̱ܢܐ ܩܪܝ̣ ܐܶܣܳܪܐ ܕܠܰܠܬܰܚܬ

ܫܡܥܘܢ ܒܪܡܥܢܐ

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/skolbibliotek/sa-gor-andra/mangsprakighet

 

 

 

ܝܰܘܡܐ ܕܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ

ܝܰܘܡܐ ܕܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ

ܗ̱ܘ̣ ܝܰܘܡܰܢܐ، ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܐܰܬܝ̣ ܠܗ̱ܘ ܗܘܳܝܐ؟

ܗ̱ܘ ܝܰܘܡܐ ܕܗ̱ܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܟܳܢܳܦܶܠ ܟܘ̣ܠ ܫܰܢ̱ܬܐ ܒ 21 ܒܗ̱ܘ̣ ܝܰܪܚܐ ܕܢܝ̣ܣܳܢ. ܗܶܢ ܡܰܐ ܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܕܟ݄ܬܢ̈ܐ ܣܳܦܩ̈ܐ ܘܡܢܰܦܩ̈ܐ ܘܝܰܕܳܥܬ̣ܳܢ̈ܐ ܒܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ، ܡܶܬ̣ܟܰܢܰܫ̈ܐ ܒܗ̱ܘ ܩܰܝܛܐ ܕ2013 ܒܟ̣ܢܘ̣ܫܝܐ ܕܝ̣ܠܳܢܳܝܐ ܒܗ̱ܝ̣ ܡܕܝ̣ܢ̱ܬܐ ܕܠܳܘܣܐܰܢܔܠ݄ܣ ܒܐܰܡܶܪܝ̣ܟܰܐ، ܗ̄ܰܡܰܠܦܳܢܰܢܝ̣ ܕܪ݄ܫܠܶܗ̱ܢ ܗ̱ܘ ܫܘ̣ܐܳܠܰܢܐ ܒܐܰܪܝ̣ܟ̣ܘܬ̣ܐ. ܩܰܝ ܗ̱ܰܠܶܫܳܢ̈ܐ ܟـܘܠܠܶܗ ܟ݄ܬܬܶܗ ܝܰܘܡܐ ܕܝ̣ܠܳܢܳܝܐ، ܐܶܠܐ ܠܐ ܗ̱ܘ ܠܶܫܳܢܰܝܕܰܢ ܗ̱ܘ ܣܘܪܝܝܐ؟

ܒ݄ܬ݄ܪ ܡܶܢ̱…

Läs mer

ܢܝ̣ܣܢ ܝـܪܚܐ ܕܗܒܒ̈ܐ

ܢܝ̣ܣܢ ܝـܪܚܐ ܕܗܒܒ̈ܐ

ܡܺܐܡܪܐ ܥܰܠ ܝܰܪܚܐ ܕܢܺܝܣܢ
ܒܝܕ ܡܠܦܢܐ ܥܒܶܕ ܝܶܫܘܥ ܕܨܘܒܐ  ♱ 1318 
 
ܙܰܒܢܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܘܠ ܙܒܰܢ ܢܳـܨܰܚ: ܪܡܰـܙ ܠܺܝ ܒܫܶܬܩܶܗ ܕܶܐܫܰܒܰܚ .
ܠܗܰܘ ܕܰܒܟܽܠ ܫܽـܘܦܪ̈ܺܝܢ ܢܰـܨܰܚ : ܠܚܰܪܫܽـܘܬ̣ܶܗ ܕܒܶܗ ܠܰܢ ܢܰـܦـܨܰܚ .
ܐܳܘ ܟـܡܳܐ ܪܓ̣ܺܝܓ̣ ܘܫܰܦܺܝܪ ܘܰܦܐܶܐ : ܘܡܶܢ ܟܽـܠـܗܽܘܢ ܝܰـܪ̈ܚܐ ܝܳܐܶܐ .
ܢܺܝܣܢ ܝܰـܪܚܐ ܒܟܽܠ ܕܰܓܐܶܐ : ܘܰܒܟܽܠ ܗܶܕܪ̈ܺܝܢ ܡܶܬ̣ܢܰـܨܰܚ .…

Läs mer

ܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܣܳܦܩ̈ܐ

ܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܣܳܦܩ̈ܐ

ܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܣܳܦܩ̈ܐ

ܗ̱ܘ̣ ܘܰܙܝ̣ܪܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܝܘ̣ܠܦܳܢܐ ܒܗ̱ܘ̣ ܣܘܶܝܕ܆ ܓܘܣܬܰܦ ܦܪܺܝ̣ܕܘ̣ܠܝ̣ܢ، ܟܳܒ݄ܥ ܕܐܳܒܶܗ ܡܟܳܢܘ̣ܬ̣ܐ ܕܫܘ̣ܓ̣ܠܐ ܘܕܡܰܫܓ̣ܶܠ ܗ̄ܰܡܰܠܡܳܢ̈ܐ ܣܳܦܩ̈ܐ ܢܘ̣ܟ̣ܪ̈ܳܝܐ ܕܟ݄ܬ ܠܗ̱ܶܢ ܣܳܗܕܘ̣ܬ̣ܐ ܡܗ̱ܘ ܐܰܬ̣ܪܰܬ̣ܬ̣ܶܗ ܘܕܚܰܕ̱ܬ̣ܐ ܐܰܬ̣ܶܢ ܠܗܰܪܟܶܐ. ܗ̄ܰܡܰܠܦܳܢܰܢܝ̣ ܟܳܠܳܙܶܡ ܕܦܳܠܚ̈ܝ̣ ܒܰܡܰܕܪ̈ܫܳܬ̣ܐ ܘܡܫܰܪܶܝܢ ܒܗ̱ܘ̣ ܫܘ̣ܓ̣ܠܐ ܘܕܡܰܩܪܶܝܢ. ܟܳܐܡܰܪ ܦܪܺܝ̣ܕܘ̣ܠܝ̣ܢ.

ܗ̱ܝ̣ ܘܳܠܝ̣ܬ̣ܐ ܕܰܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܢܘ̣ܟ̣ܪ̈ܳܝܐ ܚܰܕ̱̈ܬ̣ܐ؛ ܒܗ̱ܝ̣ ܩܰܕ̱ܡܰܝܬܐ ܕܶܡܫܰܪܶܢ ܕܡܰܩܪܶܢ ܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ ܘܥܰܡ ܓܰܒܶܗ ܕܗ̱ܘ ܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ ܕܗܳܘܶܢ ܡܥܰܕܪ̈ܳܢܐ ܠܰܝܳܠܘ̣ܦ̈ܐ ܒܰܗܶܪ̈ܓܰܬ̣ܬ̣ܗ ܗ̄ܰܚܪ̈ܶܢܐ…

Läs mer


Notice: Undefined variable: app in /var/www/modersmal/sites/syriska/templates/modersmal/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/modersmal/sites/syriska/templates/modersmal/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12

Video Gallery