ܣܦܰܪ ܡܶܠ̈ܐ

ܣܦܰܪ ܡܶܠ̈ܐ

Ordlista på

Svenska-Syriska och Syriska-Svenska

ܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܡܝܰܩܪ̈ܐ

ܐܰܚܢܰܐ ܡܗ̱ܝ̣ ܟܳܬ̣ܘ̣ܒܘ̣ܬ̣ܐ ܕܕܰܦܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘ̣ܪ̈ܝܳܝܐ ܗܳܐ ܟܳܡܰܫܡܥܝ̣ܢܰܠܟ̣ܘ̣ ܛܶܒܐ ܡܰܦܨܚܳܢܐ.

ܒܬ̣ܪ ܡܶܗ ܐܶܫܢ̈ܐ ܓ̣ܰܠܰܒܶܐ ܒܗ̱ܘ̣ ܬܶܘܠܝ̣ܦܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘ̣ܪ̈ܝܳܝܐ، ܒܰܡܰܕܪ̈ܫܳܬ̣ܐ ܪ̈ܘ̣ܫܡܳܝܳܬ̣ܐ ܒܟܰܪܟ̣ܘ̣ܬ̣ܐ ܕܗ̱ܝ̣ ܡܕܝ̣ܢ̱ܬܐ ܕܳܐܪܶܒܪܘ̣ ܒܐܰܬ̣ܪܐ ܕܰܣܘܶܝܕ، ܡܰܘܦܰܩܠܶܗ ܡܰܠܦܳܢܐ ܡܘ̣ܣܰܐ ܐܶܪܕܝ̣ܫ ܣܦܰܪܡܶܠ̈ـܐ ܒܠܶܫܳܢܐ ܣܘܶܝܕܳܝܐـ ܣܘ̣ܪܝܳܝܐ ܘ ܣܘ̣ܪܝܳܝܐ ܣܘܶܝܕܳܝܐ.

ܟܶܬ ܠܰܢ ܣܰܒܪܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܠܶܟܣܝ̣ܟܳܘܢܰܢܐ ܕܗܳܘܶܐ ܡܥܰܕܪܳܢܐ ܘܡܰܘܬ̣ܪܳܢܐ ܠܰܡܠܦܳܢ̈ܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ…

Läs mer

ܡܰܙܡܘܪ̈ܐ ܕܕܰܘܝܕ

ܡܰܙܡܘܪ̈ܐ ܕܕܰܘܝܕ

 

 

 

 

ܡܠܦܢܐ ܘܦ̇ܪܳܘܦܶܣܘܪ ܥܒܶܕܡܫܝ̣ـܚܐ ܣܥܕܺܝ

 ܩܳـܪ̈ܽܘܝـܐ ܡܝܰـܩܪ̈ܐ، ܒܺܗ̄ܝ ܝܰـܨܺܝـܦܽـܘܬ̣ܐ ܕܽܗ̄ܘ ܡܰܠـܦܳܢܐ ܡܝܰܩܪܐ ܥܒܶܕܡܫܝ̣ـܚܐ ܣܰܥܕܺܝ، ܡܰܛܺܝ ܠܰܢ ܡܢܳܬ̣ܐ ܡܽܗ̄ܘ ܬܽܘܪܓܳܡܐ ܕܰܡܰـܙܡܽـܘܪ̈ܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܠܽܗ̄ܘ ܠܶܥـܙܳܐ ܣܽܘܪܝ̣ܝ̣ܐ ܕܛܽـܘܪܥܒܕܝܢ. ܐܰܚـܢܰܐ ܣܬܶܝ، ܠܰܫܰـܢ ܕܦܶܠܓ̣ܺܝـܢܰܐ ܗ̄ܺܝ ܦـܨܺܝـܚܽـܘܬ̣ܰܬ̣ܶܗ ܐܰܥܡܰܝܟ̣ܽـܘ، ܐܰܒܺܝـܥܺܝـܢܰܐ ܘܡܶܕܠܰܢ ܦܣܳܣܳܐ ܡܽܗ̄ܘ ܡܠܦܢܐ ܕܡܰܢܚܬܺܝܢܐ ܗ̄ܝ̣ ܡܢܳܬ̣ܐ ܩܰܕ̱ܡܳܝܬܳܐ ܕܽܗ̄ܘ ܬܽܘܪܓܳܡܳܐ. ܟܳـܡܗܰܢܶـܝـܢܰܐ ܡܠܦܢܐ ܥܒܶܕܡܫܝ̣ـܚܐ ܘܟܽܘܠ ܚܰـܕ̱ ܕܗܰܘܺܝ ܠܶܗ ܫܰـܘܬܳܦܽـܘܬ̣ܳܐ ܒܽܗ̄ܘ ܥܒ̣ܳܕܳܐ ܫܰܦܺܝܪܰܐܗ̱ܢܳܐ. ܟܺܝܬ…

Läs mer

ܝ̣ܠܰܦ ܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܕܰܒܰܒܳܢܰܝܕܳܟ̣

ܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ ܩܠܝ̣ܕܳܝܐ ܠܗ̱ܝ ܝܳܪܬܘ̣ܬ̣ ܡܰܪܕܘ̣ܬ̣ܳܐ، ܘܟܳܡܥܰܕܶܪ ܣܬܶܐ ܗ̱ܰܝܳܠܘܦ̈ܐ ܕܝܳܠܦܝ̣ ܥܰܠ ܗ̱ܘ̣ ܡܰܟܬ̣ܰܒܙܰܒܢܐ، ܘܥܰܠ ܗ̱ܝ̣ ܡܰܪܕܘ̣ܬ̣ܐ، ܘܥܰܠ ܐܰܥܝܳܕ̈ܐ ܘܥܰܠ ܗ̱ܰܫܘܪܫܰܬ̣ܬ̣ܶܗ. ܑܗ̱ܘ ܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ ܟܳܡܰܩܘܶܐ ܗ̱ܘ̣ ܢܰܥܝ̣ܡܳܐ ܒܗ̱ܝ̣ ܗܺܝܳܝܘ̣ܬ̣ܰܝܕܶܗ.

ܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ ܫܶܬܶܣܬܳܝܐ ܠܗ̱ܘ ܢܰܥܝ̣ܡܐ ܕܶܡܛܰܘܶܪ ܪܘ̣ܚܶܗ ܘܕܝܳܠܶܦ ܗ̱ܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܶܝܕܝ̣ ܘܐܰܠܶܫܳܢ̈ܐ ܚܪ̈ܶܢܐ ܛܳܒ̣، ܥܰܡ ܗܰܬ̣ܶܗ ܣܬܶܐ ܗ̱ܘ ܝܳܠܘ̣ܦܐ ܟܳܡܰܟ̣ܫܶܪ ܒܰܐܰܡܢ̈ܐ ܚܪ̈ܶܢܐ ܟܘܠܠܶܗ ܒܗ̱ܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ.

ܩܪܝ̣ ܐܶܣܳܪܐ ܕܠܰܠܬܰܚܬ. …

Läs mer

ܡܓܰܫܡܳܢܽܘܬ̣ܐ ܚܰܕܬܐ ܠܽܗ̄ܘ ܕܰܦܐ

ܣܳܥܽـܘܪ̈ܐ ܡܝܰܩܪ̈ܐ،

ܒܰـܝܰـܘ̈ܡܳܬ̣ܳܐ ܕܩܰـܡܽܘܬ̣ܰܢ ܓܕܳܗ̄ܘܶܐ ܡܓܰܫܡܳܢܽܘܬ̣ܐ ܚܰـܕܬܳܐ ܠܽܗ̄ܘ ܕܰܦܐ ܕܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܳـܐ ܐܰܘܟܺܝܬ̣ Tema Modersmål

 

Ny utformning av Tema Modersmål är igång

Arbetet med en ny utformning av Tema Modersmål är igång. Skolverket kommer utifrån sin nuvarande verksamhet utveckla de sätt som finns för att stötta lärare, rektorer och huvudmän i att organisera och bedriva undervisning för flerspråkiga…

Läs mer

ܡܫܰܪܝܢܘܬܐ ܘܦܬܳܚܐ ܕܡܰܕܪ̈ܫܬ̣ܐ

 ܡܫܰܪܝܢܘܬܐ ܘܦܬܳܚܐ ܕܡܰܕܪ̈ܫܬ̣ܐ

ܗ̄ܰܕܫܰܒܬ̣ܐ، ܗ̄ܺܝ̣ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬ̣ܐ ܕܰܡܰܕܪ̈ܫܳܬ̣ܐ ܦܬܶܚـܠܶܢ ܗ̄ܰܬܰܪ̈ܥܰܬ̣ܬ̣ܶܗ، ܒܶـܬ̣ܶܪ ܡܶܢ ܐܰܦܬ̣ܐ ܝܰـܪܺܝـܟ̣ـܬܐ ܕܽܗ̄ܘ ܒܶܛܠܳܢܐ ܩܰܝܛܳܝܐ.
ܝܳܠܽـܘܦ̈ܐ ܪ̈ܚܺـܝܡܶܐ، ܐܰܒܳܗ̈ܐ، ܡܰܠـܦܳܢ̈ܐ ܘܣܳܥܽܘܪ̈ܐ ܡܝܰܩܪ̈ܐ ܟܺܝܬ ܠܰܢ ܣܰܒܪܳܐ ܕܡܰܥܒܰܪ ܠܟ̣ܽܘܢ ܩܰܝܛܐ ܥܰܡ ܒܶܛܠܳܢܐ ܒܰܣܺܝـܡܳܐ.
ܐܰܚܢܰܐ ܣܬܶܝ ܐܰܟ ܡܕܰܒܪ̈ܳܢܐ ܘܟܳـܬ̣ܽܘܒ̈ܐ ܕܽܗ̄ܘ ܕܰܦܳܐ، ܟܳܐܡܺܪ̱ܝـܢܰܐ ܒܫܰܝܢܳܐ ܘܒܫܠܳܡܐ ܕܰܥܺܝܪܽܘܬܽܘ ܠܰـܡܰܕܪ̈ܫܳܬ̣ܐ ܘܠܽܗ̄ܘ ܦܽܘܠܚܳـܢܰܬ̣ܟ̣ܽـܘ.
ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܗ̄ܰܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܣܬܶܝ، ܗܳܘܶܐ ܠܰܢ ܡܶܬ̣ܥܰܕܪܳܢܽـܘܬ̣ܐ ܛܳܒ̣ܬܐ ܐܰܥܡܰܝܟ̣ܽܘ، ܠܰܫܰـܢ ܗ̄ܽܘ ܫܽـܘܘܫܳܛܳܐ ܘܛܽܘܘܳܪܳܐ ܕܽܗ̄ܘ ܠܶܫܳܢܰܝܕܰܢ ܘܕܽܗ̄ܘ…

Läs mer

STUDENTEN

STUDENTEN

ܡܽܗ̱ܘ ܓܰܒܳܐ ܕܺܗ̱ܝ ܟܳـܬ̣ܽܘܒܽܘܬ̣ܐ ܕܺܗ̱ܝ̣ ܕܰܦܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܣܽܘܪܝ̣ܳܝ̣ܳܐ، ܟܳܛܳܠܒܝ̣ܢܰܐ ܬܰܗܢـܝ̈ܳـܬ̣ܐ ܠܶܒܳـܢܳـܝ̈ܳܬ̣ܐ ܠܰܝܳܠ̈ܘܦܶܐ ܕܡܶܕܕܶܗ ܗ̱ܺܝ̣ ܣܳܗܕܽܘܬ̣ܐ ܕܺܗ̱ܝ̣ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܬܪܰܝܳܢܝ̣ܬ̣ܐ، ܐܰܘܟܝ̣ܬ̣ ܓܺܝ̣ܡܢܰܣܝ̣ܘܡ، ܘܗ̱ܝ̣ ܣܳܗܕܽܘ̣ܬ̣ܳܐ ܕܽܗ̱ܘ ܒܶܝܬ̣ܨܰܘܒܐ ܒܽܗ̱ܘ ܝܰܪܚܰܐܗ̱ܢܳܐ ܕܰܚܙܝ̣ܪܢ 2015. ܘܟܳܛܶܠܒܺܝ̣ܢܰܐ ܠ݄ܗ̱ܢ  ܟܽـܘܫܳـܪ̈ܐ ܘܫܽــܘ̈ܘܫܳܛܶܐ ܒܰܗܶܪ̈ܓܰܬ̣ܬܶܗ ܘܒܽܗ̱ܘ ܦܽܘܠܚܳܢܰܬ̣ܬ̣ܗ ܕܕܰܥܬܺܝܕ.


ܒܺܗ̱ܝ ܐܰܦܬ̣ܐ ܕܽܗ̱ܘ ܒܶܛܠܳܢܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܩܰܝܛܳܝܐ ܟܳܛܳܠـܒܺܝـܢܰܐ ܠܟܽܘܠ ܝܳـܠܽـܘܦܳܐ ܘܝܳـܠܽـܘܦـܬܳܐ، ܥܰܡ ܟܽܠ ܡܰܠܦܳـܢܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢܺܝـܬܼܐ ܕܡܰـܥـܒـܪܺܝ ܝܰـܘ̈ܡܶܐ ܕܒܶـܛـܠܳـܢܳـܐ ܒܰـܣܺـܝ̣ܡܐ! 

 

ܟܳـܬ̣ܘܒـܘܬ̣ܐ:ܫܶܡܥܘܢ ܒܰܪܡܰـܥـܢܳـܐ…

Läs mer

ܡܰـܘܕܥܳـܢܽـܘܬ̣ܐ

ܡܰـܘܕܥܳـܢܽـܘܬ̣ܐ

 

 

 

 

ܡܰܘܕܥܳـܢܽܘܬ̣ܐ ܠܰܩܳـܪ̈ܽܘܝـܐ!

!Till våra läsare

Under 15 år har Tema Modersmål varit mycket framgångsrikt och på olika sätt bidragit till bättre undervisning, villkor och mottagande för våra flerspråkiga barn och elever
Utan era insatser skulle det inte vara möjligt att nå dit där vi befinner oss idag. Det känns naturligt att i detta sammanhang än…

Läs mer


Notice: Undefined variable: app in /var/www/modersmal/sites/syriska/templates/modersmal/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/modersmal/sites/syriska/templates/modersmal/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12

Video Gallery