ܢܝ̣ܣܢ ܝܪܚܐ ܕܘܰܪ̈ܕܐ ܘܗܰܒ̈ܒܐ

ܢܝ̣ܣܢ ܝܪܚܐ ܕܘܰܪ̈ܕܐ ܘܗܰܒ̈ܒܐ

  

 

ܐܳܗ ܡܳܐ ܦܐܶܝܢ ܠܰـܝ̈ـܠܰܝ ܢܺܝܣܳܢ    ܘܰܟـܡܳـܐ ܒܰـܣܺܝܡ ܒܗܽܘܢ ܫܰـܗܪܳܐ:

ܒܓܰـܢ̈ܶـܐ ܕܰܒـܘܰܪ̈ܕܶܐ ܦـܪ̈ܺܝــܣܳܢ     ܘܰܢـܨܺܝـܒ̈ܳܢ ܥܰܠ ܝܰـܕ ܢܰـܗܪܳܐ.

 

ܐܰܝـܟܳܐ ܕܥܰܠ ܓܰـܠ̱̈ـܠܶܐ ܕܡܰـܝ̈ܳܐ     ܡܶـܬ̣ܗܰܦـܟ̣ܺܝܢ ܙܰܠ̈ـܓܶܐ ܕܣܰـܗܪܳܐ:

ܐܰܟ ܒܰـܪ̈ܩܶܐ ܕܒܰـܐܦ̈ܰـܝ ܫـܡܰܝ̈ܳܐ     ܡܶـܬ̣ܚܰـܘܶܐ ܒܗܽܘܢ ܗܰܘ ܙܰܗܪܳܐ.

 

ܠܬܰܚܬ ܙܢܰـܝ̈ ܘܰܪ̈ܕܶܐ ܪ̈ܺܝـܚـܬ̣ܳܢܶـܐ   ܠܥܶܠ ܟܰـܘ̈ܟـܒܶـܐ ܙܰܗܝ̣ܰـܝ̣ ܢܽـܘܗܪܳܐ:

ܡـܨܰܒـܬܺܝܢ ܒܓܰـܘ̈ܢܶـܐ ܦܰـܬܳܢ̈ܶـܐ   ܕܥܰـܝـܢܳـܐ ܡܶܢ ܚـܙܳܬ̣ܗܽܘܢ ܓܳـܗܪܳܐ.

 

ܘܐܳܦ ܣܰܗܪܳܐ ܡܰܢܗܰܪ ܠܰܐܪܥܳـܐ       ܐܰܟ ܫܶܡܫܳܐ ܡܶـܨܥܰܬ̣…

Läs mer

ܥܶܐܕ̈ܐ ܡܩܰܕܫ̈ܐ

ܥܶܐܕ̈ܐ ܡܩܰܕܫ̈ܐ

ܗܶܪ̈ܓܐ ܒܠܶܫܳܢܐ ܕܣܘ̣ܪܰܝܬ ܥܰܠ ܬܠܳܬ̣ܐ ܥܶܐܕ̈ܐ ܡܩܰܕܫ̈ܐ، ܐܰܟ̣ ܥܶܐܕܐ ܕܗ̱ܝ̣ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܠܽܘܣܺܝܰܐ، ܘܥܶܐܕܳܐ ܕܡܰܘܠܳـܕܳܐ ܕܡܳـܪܰܢ ܝܶܫܘܽܥ ܡܫܺܝــــܚܳܐ. ܘܥܶܐܕܳܐ ܕܪܺܝܫ ܫܰܢ̱ـــــــــــܬܳܐ

EDE MQADSHE.pdf

 ܥܶܐܕܳܐ ܕܩܰܕܝܫܬܳܐ ܠܘܽܣܝܐ

 ܬܠܳܬܼܰܥܣܰܪ ܒܽܘ ܝܰܪܚܳܐ ܕܟܳܢܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܺܝ ܥܺܕ̱ܬܳܐ ܘܐܽܘ ܐܰܬܼܪܳܐ ܕܽܘ ܣܘܶܕ ܟܶܡܥܰܝܕܺܝ ܐܽܘ ܥܺܕܳܐ ܕܺܝ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܠܽܘܣܝܰܐ، ܘܗܰܘܟܼܐ ܟܣܰܝܡܺܝ ܚܰܓ̈ܶܐ ܒܰܡܰܕܶܪ̈ܫܳܬܼܶ̈ܐ ܘܒܓܰܢ̱ܰܬܼܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܒܰܥܺܝـ̈ܬܳܬܼܶܐ ܘܒܰܚܽܘܕܪ̈ܶܐ ܘܶܒܕܽܘܟܳ̈ܬܼܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܶܢܶܐ، ܟܥܳܒܪܳܐ ܐܺܝ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܠܽܘܣܺܝܐ ܘܥܰܠ ܪܺܝܫܰܐ…

Läs mer

ܝـܘܡܐ ܬܒܝܠܝܐ ܕܠܫܢܐ ܐܡܗܝܐ

 ܝـܘܡܐ ܬܒܝܠܝܐ ܕܠܫܢܐ ܐܡܗܝܐ

      ܘ21  ܒܽܗ̱ܘ ܝܰܪܚܳـܐ ܕܰܫܒ̣ܳܛ، ܦܪܺܝܫ ܝܰـܘܡܳܐ ܬܺܒܶܝܠܝܐ ܡܺܗ̱ܝ ܡܛܰܟܰܣܬܐ ܕܐܶܡـܘ̈ܳܬ̣ܐ ܡܚܰـܝ̈ـܕܳܬ̣ܐ «ܝܽـܘܢܶـܣـܟܳܐ«، ܠܽܗ̱ܘ ܐܺܝܩܪܳܐ ܕܽܗ̱ܘ ܠܶܫܳـܢܐ ܐܶܡܗܳܝـܐ. ܐܰܚـܢܰܐ ܣܬܶܝ ܒܽܗ̱ܘ ܝܰـܘܡܳܐ ܪܽܘܫܡܳܝܰܐܗ̱ܢܳܐ، ܡܽܗ̱ܘ ܓܰܒܳܐ ܕܽܗ̱ܘ ܕܰܦܐ ܕܠܶܫܳܢܐ ܣܽܘܪܝ̣ܝ̣ܐ، ܟܳܡܩܰܪܒܺܝܢܰܐ ܬܰܗܢܝ̈ܳܬ̣ܐ ܘܥܽـܘ̈ܕܥܕܐ ܒܪ̈ܺܝܟ̣ܐ ܠܟܽܘܠܠܶـܗ ܗ̱ܰܠܶܫܳܢ̈ܐ ܕܟܺܝܬ ܒܽܗ̱ܘ ܥܳܠܡܐ ܘܟܳܐܡܪ̱ܺܝܢܐ: ܗܳܘܶܐ ܝܰـܘܡܳܐ ܒܪܺܝܟ̣ܐ!

 

ܙܡܝ̣ܪܬܐ: ܠܫـܢܐ ܕܐܘܡܬ̣ܐ ـ ܣܝ̣ܡ ܠܡܠـܦܢܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܚܰـܩ ܘܶܝـܪܕܝ̣ 

ܠܶܫܳܢܐ ܕܽܐܘܡܬ̣ܳܐ، ܐܳܘ̃ ܫܽܘܒـܗܳܪܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܶܝܬ̣ ܥܰܡ̱̈ܡܶـــܐ.

ܐܰܢـܗܰܪ ܬܰܪ̈ܥـܝܳـܬ̣ܰܢ،…

Läs mer

ܢܝܢܘܐ ܘܢܘܝܘܪܟ

ܢܝܢܘܐ ܘܢܘܝܘܪܟ

ܩܳܪ̈ܘ̣ܝܐ ܡܝܰܩܪ̈ܐ!

 ܐܰܕܫܰܢ̱ܬܐ ܗܰܘܝ̣ ܠܶܗ ܠܐܰܓܘܢܝ̣ܣܛܐ، ܓܶܠܝܘ̣ܢܳܪܐ ܘܟܳܬ̣ܘ̣ܒܐ ܢܰܥܘ̣ܡ ܦܰܐܝܩ ܙܶܕ ܡܶܢ ܡܳܐܐ ܫܢܝ̈ܐ ܕܔܒܺܝ̣ܪ ܕܢܳܦܶܩ ܘܕܶܡܓܰܠܘܶܐ ܡܗ̱ܘ̣ ܐܰܬ̣ܪܰܝܕܶܗ ܒܶܝܬ̣ܢܰܗܢܰܗܪ̈ܝܢ ܘܡܗ̱ܝ ܡܕܝ̣ܢ̱ܬܰܝܕܶܗ ܗ̱ܝ̣ ܚܠܝ̣ܬ̣ܐ ܐܳܡܝ̣ܕ. ܡܓܰܠܘܶܐܠܶܗ ܠܐܰܡܶܪܝ̣ܟܰܐ، ܐܰܘܟܝ̣ܬ̣ ܬܠܳܬ̣ ܫܢܰܝ̈ܐ ܡܶܩܶܡ ܡܗ̱ܝ ܫܰܢ̱ܬܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܣܰܝܦܐ ܕ 1915 ܡܶܢ ܬܘܪܟܺܝܰܐ. ܘܦܰܝܶܫ ܬܰܡܳܢ ܗܘ̣ܠ ܠܗ̱ܝ̣ ܢܫܰܡܬ̣ܐ ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܰܚܰܝܰܝܕ̈ܶܗ ܐܰܘܟܝ̣ܬ̣ 5 ܒܰܫܒܳܛ 1930 ܡܰܪܦܶܠܶܗ ܗ̱ܝ̣ ܪܘ̣ܚܰܝܕܶܗ. ܗܳܐ ܥܰܒܶܪ ܫܶܬ̣ ܘܬܡܳܢܝ̣ܢ ܫܢܰܝ̈ܐ…

Läs mer

ܡܐܡܪܐ ܥܠ ܠܫܢܐ ܐܡܗܝܐ ـ ܐܒܗܝܐ

ܡܐܡܪܐ ܥܠ ܠܫܢܐ ܐܡܗܝܐ ـ ܐܒܗܝܐ

 

ܩܳـܪ̈ܽܘܝܶܐ ܡܝܰـܩܪ̈ܶܐ ܘܝܳـܠܽـܘܦ̈ܶܐ ܪ̈ܚܺـܝ̣ـܡܶܐ، ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܡܰܥـܒܰܪ ܠܟ̣ܽـܘܢ ܒܶܛܠܳܢܳܐ ܥܰܡ ܝܰـܘܡ̈ܳܬ̣ܳܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ. ܒܫܰܝـܢܐ ܘܒܰܫܠܳܡܐ ܟܳܐܡܪ̱ܺܝـܢܰܐ ܠܟ̣ܽܘܢ ܠܺܗ̄ܝ ܣܳܥܽـܘܪܽܘܬ̣ܳܐ ܕܽܗ̄ܘ ܕܰܦܳܐ ܕܠܶܫܳܢܐ ܣܽܘܪܝ̣ܝ̣ܐ،  ܒܺܗ̄ܝ ܫܰܢ̱ܬܐ ܚܰـܕܬܳܐ ܕ:2016. ܥܰܡ ܣܰܒܪܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܫܰܢ̱ܬܐ ܕܳܟܛܳܥـܢܐ ܐܰܥܡܰܗ̇ ܫܰܝܢܐ ܘܫܠܳܡܐ ܥܰܡ ܦـܨܺܝـܚܽـܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܘܛܳـܒ̣̈ܳـܬ̣ܐ.

 

ܡܺܐܡܪܐ ܥܰܠ ܗ̄ܽܘ ܠܶܫܳـܢـܐ ـ  ܒܢܝ̣ܫܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝـܡ

ܗ̄ܽܘ ܠܶܫܳـܢܳـܐ ܣܽـܘܪܝ̣ܳܝ̣ܳـܐ   :   ܗ̄ܽܘ ܟـܠܺܝـܠܳܐ  ܐܰܒܳـܗܳܝܳـܐ.

ܗܺܝـܝܶـܐ ܝܳܐ ܗ̄ܽܘ ܩܰܕ̱ܡܳܝܳـܐ   :…

Läs mer

ܥܐܕܐ ܒܪܺܝܟ̣ܐ ܘܫܰܢ̱ܬܐ ܚܰܕܬܐ ܒܪܺܝܟ̣ـܬܐ

ܥܐܕܐ ܒܪܺܝܟ̣ܐ ܘܫܰܢ̱ܬܐ ܚܰܕܬܐ ܒܪܺܝܟ̣ـܬܐ

ܒܺܗ̱ܝ ܐܰܦܬ̣ܐ ܕܽܗ̱ܘ ܒܶܛܠܳـܢـܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܥܶܐܕܐ ܘܕܪܝ̣ܫ ܫܰܢ̱ܬܐ ܚܕܰܬܐ، ܟـܛܳܠܒܺܝܢܰܐ

ܠܰܩܳܪ̈ܘܝܐ ܕܺܗ̱ܝ ܕܰܦܳܐ ܝܰـܘܡ̈ܐ ܒܰܣܺܝܡ̈ܐ ܘܟܳܐܡܪܺܝܢܰܐ:

ܥܐܕܐ ܕܡܰܘܠܕܗ ܕܡܪܢ ܒܪܺܝܟ̣ܐ ܘܫܰܢ̱ܬܐ ܚܰܕܬܐ ܒܪܺܝܟ̣ـܬܐ!

ܥܰܠـܗ̱ܽܘ ܐܶܣܳܪܐ ܕܠܰـܠܬܰܚ ܟܺـܝܬ ܠܟ̣ܽܘܢ ܕܫܳـܡܥܺܝܬܽܘ ܥܰܠ ܙܡܺܝܪܬܐ ܚܠܺܝܬܐ ܕܽܗ̱ܘ ܥܶܐܕܐ

 ܟـܬ̣ܘܒـܘܿܬܐ. ܐܦܪܝܡ ܘܫـܡـܥܘܿܢ 

https://www.youtube.com/watch?v=vSp9NxV9LjI

ܬܽܘܪܓܡܐ ܥܰܠ ܗ̄ܺܝ ܐܳܠـܨܳܝܽـܘܬ̣ܐ ܕܽܗ̄ܘ ܠܶܫܢܐ

ܬܽܘܪܓܡܐ ܥܰܠ ܗ̄ܺܝ ܐܳܠـܨܳܝܽـܘܬ̣ܐ ܕܽܗ̄ܘ ܠܶܫܢܐ

ܡـܛܰـܝܶـܒ ܬܽܘܪܓܳܡܳܐ ܛܳـܒ ܡܰـܘܬ̣ܪܳܢـܐ، ܥܰܠ ܗ̄ܺܝ ܐܳܠـܨܳܝܽـܘܬ̣ܐ ܕܽܗ̄ܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܽـܘܪܝ̣ܝ̣ܐ ܡܺܗ̄ܝ ܡܕܰܪܓ̣ܳـܢܺܝܬ̣ܐ ܪܰܒܬ̣ܳܐ ܐܰܘܟܺـܝܬ̣ ܕܳܘܟـܬܳܘܪ ܣܺܝـܢܰܐ ܬܶܐܙܶܠ.  ܗ̄ܺܝ ܡܰܠـܦܳܢܺܝܬ̣ܐ ܣܺܝـܢܰܐ، ܟܳـܗܳܪܓܳܐ ܘܟܳـܡܠܦܐ ܒܽܗ̄ܘ ܦܶܪܥܳـܐ ܕܰܠܶܫـܢ̈ـܐ ܫܺܝܡܳܝ̈ـܐ ܒܽـܗ̄ܘ ܒܶܝܬ̣ ܨܰܘܒܳܐ ܕܐܽܘܦ̇ـܨܰܠܰܐ ـ ܣـܘܶܝـܕ.

ܟܺܝܬ ܠܟ̣ܽܘܢ ܕܫܳـܡܥܺܝܬܽܘ ܗ̄ܽܘ ܬܽܘܪܓܳܡܐ، ܒܽܗ̄ܘ ܐܶܣܳܪܐ ܕܠܰܠـܬܰܚ ܐܰܘ ܒܽܗ̄ܘ ܟܒ̣ܳܫܳܐ ܕܥܰܠ ܗ̄ܺܝ ܨܽܘܪܬܳܐ:

http://www.assyriatv.org/2015/12/sina-tezel-om-surayt-i-diaspora-och-ungdomars-forhallningssatt-till-spraket/  

Sina Tezel om Surayt i diaspora och ungdomars…

Läs mer


Notice: Undefined variable: app in /var/www/modersmal/sites/syriska/templates/modersmal/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/modersmal/sites/syriska/templates/modersmal/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12

Video Gallery