ܛܒ݂ܥܬܐ

ܐܟܝ̣ܬܘ ܪܝܫܰܗ ܕܗ̱ܝ̣ ܫܢ̱ܬܳܐ

Assyrierna firar nyår på första april. I år är det, år 6764 hos assyrierna

ܒܽܗ̱ܘ ܦܽܘܪܣܳܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܥܘ̣ܕܥܳܕܐ ܕܪܝܫܰܗܿ ܕܺܗ̱ܝ̣ ܫܰܢ̱ܬܐ ܐܳܬ̣ܘܪܳܝܬܐ ܕܚܰܕ ܒܢܝ݂ܣܢ، ܟܳܡܶܦܨܳܚܝ̣ܢܰܐ ܕܐܶܡܪ̱ܺܝܢܰܐ ܪܝ̣ܫܰܗܿ ܕܺܗ̱ܝ̣ ܫܢ̱ܬܐ ܐܬ̣ܘܪܳܝܬܐ ܐ̱ܣܘܪܝܳܝܬܐ ܕ 6764ܗܳܘܝܳܐ ܒܪܝ̣ܟ̣ܬܐ ܥܰܠ ܗ̱ܘ̣ ܥܰܡܐ ܐܬ݂ܘܪܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܟܳܚܳܝܶܢ ܒܺܗ̱ܝ̣ ܒܪܺܝܬ݂ܐ ܟܽܘ̣ܠܰܗܿ.

ܒܰܙܰܒܢ̈ܐ ܩܰܕ̱ܡܳܝ̈ܶܐ ܗ̱ܘ̣ ܙܘ̣ܝܳܚܰܢܳܐ ܕܚܰ ...

ܛܒ݂ܥܬܐ

ܝܘܡܐ ܐܡܘܬ̣ܢܝܐ ܕܠܫܢܐ ܐܡܗܝܐ

ܗ̱ܽܘ ܝܰـܘܡܳܐ ܐܶܡܘܳܬ̣ܳܢܳܝܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܐܶܡܗܳܝܳܐ، ܡܫܰܬܶܐܤ ܘܐܰܬ̣ܺܝ ܠܰܗܘܳܝܳܐ ܡܽܗ̱ܘ ܓܰܒܳܐ ܕܽܗ̱ܘ ܛܽـܘܟܳـܣܳܐ ܡܰܪܕܽܘܬ̣ܳܢܳـܝـܐ ܕ:Unesco ܒܺܗ̱ܝ ܫܰـܢ̱ܬܳܐ 1999. ܡܺܗ̱ܝ ܫܰܢ̱ܬܐ ܝܳܐ ܘܗܳܐ ܠܰܐܕܝܰـܘܡܰܐ ܟܡܺܝـܣܶܡ ܙܽܘܝܳـܚ̈ܶܐ ܘܚـܦܺـܝ̈ـܛـܘܳܬ̣ܳܐ ܠܽܗ̱ܘ ܐܺܝـܩܳܪܳܐ ܕܽܗ̱ܘ ܝܰـܘܡܰܢܳܐ ܒܰܐܬ̣ܪ̈ܘܳܬ̣ܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܽܗ̱ܘ ܥܳܠܡܳܐ 21 ܒܽܗ̱ܘ ܝܰܪܚܳܐ ܕܰܫـܒ̣ܳـܛ.
ܗ̱ܽܘ ܢܺܝـܫܳܐ ܕܽܗ̱ܘ «ܝܰܘܡܰܢܳܐ« ...
ܛܒ݂ܥܬܐ

ܗܪ̈ܓܐ ܕܩܪܝܢܐ ܟـܬ̣ܒܐ 1

 ܩܳܪ̈ܘܝܐ ܡܝܰܩܪ̈ܐ!

ܒܺܗ̱ܝ ܡܶܬ̣ܥܰܕܪܳܢܽـܘܬ̣ܳܐ ܕܡܰܠـܦܳـܢܐ ܡܝܰܩܪܐ ܡܽܘܣܰܐ ܐܶܪܕܺܝܫ،

ܟܶܝܒـܟ̣ܽـܘ ܕܩܳܪܶܝܬܽܘ ܘܫܳܡܥܺܝܬܽܘ، ܗ̱ܽܘ ܟـܬ̣ܳܒ̣ܳܐ ܩܰܕ̱ܡܳܝܳܐ «ܗܶܪ̈ܓܐ ܕܩܶܪܝܳܢܐ.«

ܠܰܫܰܢ ܩـܪܳܝܳܐ ܘܫܡܳܥܳܐ ܕܰܗܶܪ̈ܓܶܐ، ܟـܒ̣ܽـܘܫ ܥܰܠ ܗ̱ܽܘ ܐܶܣܳܪܳܐ ܕܠܰـܠـܬܰܚ!


Herge d-Qeryono

ܛܒ݂ܥܬܐ

ܡܰܠܦܳܢܰܢ ܪܰܒܐ ܢܰܥܘܡ ܦܰܐܝܩ

ܐܰܕ ܫܰܢ̱ܬܐ ܗ̱ܝ̣ ܫܰܢ̱ܬܐ ܕܰܗ̱ܢ ܐܰܪܒܰܥ ܘܬܡܳܢ̈ܺܝ ܕܒܳܬ̣ܪ ܡܗ̱ܘ̣ ܫܘ̣ܢܳܝܳܐ ܕܟܳܬ̣ܘ̣ܒܳܐ ܘܚܰܫܘ̣ܒܬ̣ܳܢܐ ܐܳܬ̣ܘܪܳܝܳܐ ܣܘ̣ܪܝܳܝܐ ܪܰܒܳܐ ܢܰܥܽܘܡ ܦܰܐܝܶܩ ܝܳܐ. ܡܰܘܠܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܒܗ̱ܝ̣ ܡܕܺܝܢ̱ܬ̣ܐ ܕܐܳܡܺܝܕ ܒܗ̱ܝ̣ ܫܰܢ̱ܬܐ ܕ1868ܡ̄. ܗܶܫ ܗܝ̣ܝܶܗ ܒܥܘ̣ܡܪܐ ܢܰܥܝ̣ܡܐ ܡܰܚܘܶܐ ܠܶܗ ܕܟܺܝ̣ܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܣܘܺܝܚܽܘܬ̣ܐ ܘܪܶܗܓܐ ܠܗ̱ܘ ܠܶܫܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ، ܘܠܗ̱ܘ ܡܰܟ̣ܬ̣ܰܒܙܰܒܢܳܐ، ܘܠܗ̱ܝ̣ ܡܰܪܕܘ̣ܬ̣ܐ. ܘܥܰܡ ܪܶܕܝܳܐ ܕܗ̱ ...

ܛܒ݂ܥܬܐ

ܗ̱ܘ̣ ܐ̱ܪܳܙܐ ܕܗ̱ܘ ܡܰܡܠܐ

ܗ̱ܘ̣ ܐ̱ܪܳܙܐ ܕܗ̱ܘ ܡܰܡܠܐ (ܐܰܘܟܝ̣ܬ̣ ܗ̱ܝ̣ ܬܶܫܥܝ̣ܬ̣ܐ ܕܗ̱ܝ̣ ܫܓ̣ܰܠܺܝ̣ܝܶܐ)

ܦܰܘܠ ܗܳܘܢܟܰܢܶܢ  Paul Honkanen  ܟܳܣܳܝܶܡ ܡܰܩܒܠܳܢܘ̣ܬ̣ܐ ܥܰܡ ܡܒܰܚܢܳܢ̈ܐ ܕܗ̱ܘ ܠܶܫܳܢܐ ܠܰܫܰܢ ܕܚܳܙܶܐ ܡܶܢܝܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܐ̱ܪܳܙܐ ܕܗ̱ܘ ܡܰܡܠܐ، ܘܡܶܢ ܐܰܣܝ̣ܪܘ̣ܬ̣ܐ ܐܰܪ̈ܶܢܝܐ ܘܗ̱ܘ̣ ܡܰܡܠܠܐ ܟܶܬܬܶܐ ܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܐ، ܘܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܳܗ̱ܘܶܐ ܗ̱ܝ ܢܰܩܠܰܐ ܕܗ̱ܘ ܢܰܥܝ̣ܡܐ ܕܟܳܝܳܠܶܦ ܕܡܶܫܓ̣ܶܠ. ܟܳܐܡܰܪ ܠܰܩܝ̣ܢܰܐ ܒܟܪܝ̣ܣܬܶܪ ܦ̇ܠܰܬܙܰܟ Ch ...

ܛܒ݂ܥܬܐ

ܟܬ̣ܳܒ̣ܳܐ ܕܐܶܘܶܢܓܠܝܘܢ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܒܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܛܘܪ̈ܥܰܒܕܝ̣ܢ

ܗ̱ܝ݂ ܢܰܩܠܰܐ ܩܰܕ̱ܡܰܝܬܐ ܝܳܐ ܕܟܳܡܺܝ݂ܬܰܪ̈ܓܡܝ݂ ܗ̱ܰ 27 ܟܬ݂ܳܒ݂̈ܐ ܕܐܶܘܶܢܓܠܝܘܢ ܩܰܕܝ݂ܫܐ ܕܝܰܬܝ݂ܩܝ݂ ܚܕܰܬܐ، ܒܫܶܟܶܠ ܦܫܝ̣ܛܐ ܘܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܫܰܦܝ݂ܪܐ ܠܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܕܛܘܪ̈ܥܰܒܕܝ݂ܢ. ܗ̱ܘ݂ ܟܬ݂ܳܒ݂ܐ ܩܰܕܝ݂ܫܐ ܢܰܦܶܩ ܡܗ̱ܘ݂ ܛܒܳܥܐ ܒܗ̱ܝ݂ ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܗ̱ܝ݂ ܫܰܢ̱ܬܐ ܕܫܰܦܝ݂ܥܐ ܐܰܘܟܝܬ݂ ܕ 2013

ܗ̱ܘ ܡܰܥܒܪܳܢܐ ܐܰܘܟܝܬ݂ ܗ̱ܘ݂ ܡܬܰܪܓܡܳܢܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܟܬ݂ܳܒ݂ܐ ܩܰܕܝ݂ܫܐ ܗܺܝ݂ܝܶܗ ܦ̇ܪܳܘܦܶܣܳܘܪ ܥܒܶܕܡܫܝ݂ܚܐ ܣܰܥܕܝ̣ ܝܳܐ. ...