ܛܒ݂ܥܬܐ

ܝܠܰܦ ܠܶܫܳܢܳܟ̣

ܬܘܪܓܳܡܳܐ

ܢܰܦ݄ܩ App ܒܗ̱ܘ݂ ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܘܪܝܳـܝܳܐ. ܗ̱ܘ ܚܰܕ ܕܟ݄ܬ ܠܶܗ ܡܳܒܺܝ݂ܠ ܬܶܠܺܝ݂ܦܘ݂ܢ ܕIphone ܐܰܘ Samsung  ܗܶܕܺܝ݂ ܟܺܝܒܶܐ ܒ݄ܦܫܝ݂ܺܛܘ݂ܬ݂ܐ ܕܝܳܠܶܦ ܗ̱ܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘ݂ܪܝܳـܝܳܐ

ܚܰܡܫܳܐ ܘܥܶܣܪܝ݂ 25 ܒܗ̱ܘ ܝܰܪܚܰܢܐ ܕܟ݄ܬܝܳܐ ܗ̱ܘ ܝܰܪܚܳܐ ܕܬܶܫܪܝ݂ܢ ܗ̱ܘ݂ ܩܰܕ̱ܡܳܝܳܐ، ܒܗ̱ܝ݂ ܫܳܥܬ݂ܐ 14.30 ܡܛܰܝܰܒ ܠܰܢ ܬܘ݂ܪܓܳܡܐ ܥܰܠܗ̱ܘ ܝ݂ܠܳܦܳܐ ܕܗ̱ܘ݂ ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܘ݂ܪܝܳـܳܝܐ ܥܰܠ ܕܰܪܒܳܐ ܕܰܬܶܠܺܝ݂ܦܳܢ̈ܐ ܕܗ̱ܘ ...

ܛܒ݂ܥܬܐ

ܥܰܣܩܘ̣ܬ̣ܐ ܕܗ̱ܝ̣ ܩܪܰܝܶܐ ܘܕܗ̱ܝ̣ ܟܬ̣ܰܒ̣ܬܐ

ܗ̱ܝ̣ ܥܰܣܩܘ̣ܬ̣ܐ ܕܗ̱ܝ̣ ܩܪܰܝܶܐ ܘܕܗ̱ܝ̣ ܟܬ̣ܰܒ̣ܬܐ

ܗ̱ܝ݂ ܥܰܣܩܘ݂ܬ݂ܐ ܕܗ̱ܘ݂ ܩܶܪܝܳܢܐ ܘܕܗ̱ܝ݂ ܟܬܰܒ݂ܬܐ ܘܕܝ݂ܣܠܰܟܣܝ݂ ܣܰܐ ܝܳܠܘ݂ܦ̈ܐ ܕܟܳܐ ܡܶܫܓ݂ܳܠܝ݂ ܒܠܶܫܳܢ̈ܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ، ܢܰܩܠܰܬ ܟܳܐ ܡ݄ܦܗ݄ܡ ܦܰܘܕܳܐ. ܗ̱ܘ݂ ܗܰܢܐ ܟܳܡ݄ܦܗ݄ܡ ܟ̣ܶܕ ܩܶܛܪܳܐ ܠܝܳܠܘ݂ܦ̈ܐ  ܕܝܳܠܦܝ݂ ܗ̱ܘ݂ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܶܝܕܳܝܐ. ܗ̱ܘ ܗܰܬ̣ܶܐ ܟܳܘܝܳܐ ܥܶܠܬ݂ܐ ܣܰܒܰܒ ܕܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܰܢ̱ ܝܳܠܘ݂ܦ̈ܐ ܕܟܳܠܳܙܰܡܶܗ ܥܘ݂ܕܪܳܢܐ ܒܰܗܶܪ̈ܓܰܬ݂ܶܗ، ܐܶܠܐ ܠ ...

ܛܒ݂ܥܬܐ

ܡܰܘܕܥܳܢܘ̣ܬ̣ܐ ܥܰܠ ܠܘ̣ܡܳܕܐ

ܠܰܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘ̣ܪܝܳܝܐ ܡܰܥܪܒܳܝܐ

ܗ̱ܝ̣ ܡܕܰܒܪܳܢܘ̣ܬ̣ܐ ܥܶܠܳܝܬܐ ܕܰܡܰܕܪ̈ܫܳܬ̣ܐ ܟܳܡܙܰܡܢܳܐ ܗ̄ܰܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܕܰܠܶܫܳܢ̈ܐ ܐܶܡܗܳܝ̈ܐ ܠܠܘ̣ܡܳܕܐ ܕܓ݄ܕ ܡ݄ܩܛ݄ܪ ܒܗ̱ܘ̣ ܣܝ̣ܩܘܡܐ27-28 ܒܗ̱ܘ̣ ܝܰܪܚܐ ܕܬܶܫܪܝ̣ܝܢ ܗ̱ܘ̣ ܩܰܕ̱ܡܳܝܐ ܒ݄ܣܛܳܘܟܗܳܘܠܡ. ܘܗ̱ܘ̣ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕ̱ܡܳܝܐ ܠܰܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܟܘ̣ܠܠܶܗ ܝܳܐ، ܘܗ̱ܘ ܝܰܘܡܐ ܕܰܬܪܶܝ ܦܪܝ̣ܫܳܝܐ ܠܰܫܰܢ ܟܘ̣ܠ ܡܰܠܦܳܢܐ ܕܡ݄ܫܬܰܘܬ݄ܦ ܒܗ̱ܘ̣ ܠܘ̣ܡܳܕܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܰܝܕܶܗ ...

ܛܒ݂ܥܬܐ

ܓ̣ܽـܘܒܳܝܐ - Val 2014


Artikeln handlar om Val 2014
 
ܝܰـܘܡܶܗ ܕܚܰـܕ̱ ܒܫܰܒܳܐ 14 ܒܽܗ̱ܘ ܝܰـܪܚܐ ܕܺܐܝܠܽܘܠ ܓܶܕܗܳܘܶܐ ܓ̣ܽܘܒܳܝܳܐ ܠܽܗ̱ܘ ܡܰܘܬܒܳܐ ܡܳܬ̣ܳܢܳܝܳܐ، ܘܠܽܗ̱ܘ ܡܰܘܬܒܳܐ ܕܺܗ̱ܝ ܟܰܪܟ̣ܽܘܬ̣ܐ ܘܠܽܗ̱ܘ ܡܰܘܬܒܳܐ ܕܺܗ̱ܝ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ̣ܳܐ ܕܺܗ̱ܝ ܦܢܺܝܬ̣ܐ.
 
ܡܰܢ ܟܺܝܒܶܗ ܕܳܐܒܶܗ ܩܳـܠܳܐ؟
ܠܰܫܰܢ ܕܩܳܕܪܰܐܢ̱ܬ ܝܳܗܒܰܬ ܩܳܠܳܐ ܟـܠܳـܙܶܡ ܡܟܰܡܠܰܬ 18 ܐܶܫـܢ̈ܶـܐ ܡܶـܩܶܡ ܡܽܗ̱ܘ ܝܰـܘܡܐ
ܕܽܗ̱ܘ ܓ̣ܽܘܒܳܝܐ. ܗ̱ܽܘ ...
ܛܒ݂ܥܬܐ

ܠܘ̣ܡܳܕܐ ܡܫܰܘܬܦܐ ܥܰܠ ܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ

Samarbetskonferens för Tema Morsmål och Tema Modersmål 2014 i Hamar/Norge

ܠܗ̱ܘ̣ ܠܘ̣ܡܳܕܐ ܫܰܬܳܢܳܝܐ ܕܰܠܶܫܳܢ̈ܐ ܐܶܡܗܳܝ̈ܐ ܕܶܡܛܰܝܶܒ ܡܗ̱ܘ ܓܰܒܐ ܕܗ̱ܝ̣ ܡܕܰܒܪܳܢܘ̣ܬ̣ܐ ܕܰܡܰܕܪ̈ܫܳܬ̣ܐ ܕܒܗ̱ܘ̣ ܣܘܶܝܕ ܘܒܢܳܘܪܦܶܓ̰، ܠܩܘܪܒܐ ܕܬܶܡܢܝ̣ ܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܘܡܰܠܦܳܢܝ̈ܳܬ̣ܐ ܡܛܰܝ̈ܒܝ̣ ܐܶܠܶܗ. ܗ̱ܘ̣ ܠܘ̣ܡܳܕܢܳܐ ܕܗܳܫܐ ܕܶܡܫܰܪܶܐ ܠܶܗ ܒܗ̱ܘ̣ ܣܝ̣ܩܘ̣ܡܐ ܕ3 ܒܐܰܝܠܘ̣ܠ ܓܶܡܕܰܘܶܡ ܗܳܠ 5 ܒܐܰܝܠܘܠ. ܩܛܝ̣ܪ ܗ̱ܘ ܠܘ̣ܡ ...

ܛܒ݂ܥܬܐ

ܡܥܰܕܪܳܢܘܬ̣ ܝܘ̣ܠܦܳܢܐ ܒܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ

ܗ̄ܰܢܰܥܝ̣ܡ̈ܐ ܘܗ̄ܰܥܠܰܝܡ̈ܐ ܕܰܢܘ̣ܟ̣ܪ̈ܝܶܐ ܕܚܰܕ̱ܬ̣ܐ ܟܳܬ̣ܶܢ ܠܗ̱ܘ̣ ܣܘܶܝܕ، ܘܕܗܶܫ ܠܐ ܝܰܠܝ̣ܦܝ̣ ܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܶܝܕܝ̣، ܘܕܠܐ ܟܳܩܳܕܪܝ̣ ܕܡܰܟ̣ܠܣܝ̣ ܪܘ̣ܚܰܝܝܶܗ ܘܕܦܶܗܡܝ̣ ܗ̄ܰܗܶܪܓܰܬ̣ܶܗ̣، ܟܳܠܳܙܶܡ ܡܝ̣ܬܰܗܘܶܐ ܠܶܗ̱ܢ ܡܥܰܕܪܳܢܘ̣ܬ̣ܐ ܘܕܡܝ̣ܥܰܕܪܝ̣ ܒܰܗܶܪ̈ܓܰܬ̣ܶܗ ܒܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܶܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ ܘܒܶܗ ܒܙܰܒܢܐ ܒܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܶܝܕܝ̣ ܣܬܶܝ. ܐܳܠܨܳܝܐ ܝܐ ܕܢܰܩܠܰܬ ܡܝ̣ܬܰܦܗܡܝ̣ ܒܗ̱ܘ̣ ܣܘܶܝܕܝ̣ ܘܢܰܩܠܰܬ ܣܬܶܝ ܒܗ ...

ܛܒ݂ܥܬܐ

ܛܘܝܳܒ ܝܘܠܦܳܢܐ ܠܰܝܳܠܘ̣ܦ̈ܐ ܚܰܕ̱̈ܬܐ

Att bana väg för nyanländas lärande - mottagande och skolgång. Den här informationen vänder sig till kommuner, landsting och skolor som tar emot nyanlända elever inom samtliga skolformer

ܛܘܝܳܒ ܝܘܠܦܳܢܐ ܠܰܝܳܠܘ̣ܦ̈ܐ ܚܰܕ̱̈ܬܐ ܕܟܳܐܬ̣ܶܢ ܠܗ̱ܘ ܣܘܶܝܕ.

ܡܰܘܕܥܳܢܘ̣ܬ̣ܰܬ̣ܶܗ ܠܰܫܰܢ ܗ̱ܰܟܰܪ̈ܟ̣ܐ ܘܗ̱ܰܡܰܕ̈ܫܬ̣ܐ ܕܟܳܡܰܝܕܝ̣ ܢܰܥܝ̣ܡ̈ܐ ܘܝܳܠܘ̣ܦ̈ܐ ܕܚܰܕ̱ܬ̣ܐ ܟܳܐܬ̣ܶܢ ܠܗ̱ܘ ܣܘܶܝܕ ...