ܓܰـܢ̈ـܐ ܬܰܠܝ̈ܳܬ̣ܐ ܕܒܳܒܶܝܠ

ܓܰـܢ̈ـܐ ܬܰܠܝ̈ܳܬ̣ܐ ܕܒܳܒܶܝܠ

   ܦܺܝ̣ܠـܡܳܐ ܢܰـܡـܩܳـܝܳـܐ

ܥܰܠ  ܓܰـܢ̈ـܐ ܬܰܠܝ̈ܳـܬ̣ܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ

 DOKUMENTÄRFILM    
om Babylons hängande trädgårdar

Babylons hängande trädgårdar ca. 600 f.Kr, har de verkligen funnits? Ett av världens sju underverk, har länge  förbryllat arkeologerna. Men nu har nya fynd hittats och  kan presentera bevis för att de har existerat

ܥܐܕܐ ܕܡܰܘܠܕܗ ܕܡܪܢ ܒܪܺܝܟ̣ܐ ܘܫܰܢ̱ܬܐ ܚܰܕܬܐ ܒܪܺܝܟ̣ـܬܐ

ܥܐܕܐ ܕܡܰܘܠܕܗ ܕܡܪܢ ܒܪܺܝܟ̣ܐ ܘܫܰܢ̱ܬܐ ܚܰܕܬܐ ܒܪܺܝܟ̣ـܬܐ
 ܒܺܗ̱ܝ ܦܰܐܝܽـܘܬ̣ܐ ܕܽܗ̱ܘ ܕܥܶܐܕܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܳܪܢ ܝܶـܫܽܘܥ ܡܫܺܝ̣ܚܐ ܘܪܺܝܫ ܫܰـܢ̱ܬܐ ܚܰܕܬܐ، ܟܳـܡܩܰܪܒ̣ܺܝـܢܰܐ ܬܰܗܢـܝ̈ܳـܬ̣ܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܳܬ̣ܐ ܘܥܽـܘܕܥܳـܕ̈ܐ ܒܪ̈ܺܝܟ̣ܐ، ܒܽܗ̱ܘ ܥܶܐܕܰܐܗ̱ܢܳـܐ ܗ̱ܽܘ ܦـܨܺܝـܚܳܐ ܘܰܒܪܺܝܫ ܫܰܢ̱ܬܐ ܚܰܕܬܐ ܠܰܝܳܠܽܘ̈ܦܐ ܘܝܳܠܽܘ̈ܦܳܬ̣ܐ ܘܠܰܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܘܡܰܠܦܳܢܝ̈ܬ̣ܐ، ܠܽܗ̱ܘ ܥܰܡܰܝܕܰܢ ܘܰܠܟܽـܘܠܶܗ ܗ̱ܽܘ ܥܳܠܡܐ.
ܥܰܠـܗ̱ܽܘ ܐܶܣܳܪܐ ܕܠܰـܠܬܰܚ ܟܺـܝܬ ܠܟ̣ܽܘܢ ܕܫܳـܡܥܺܝܬܽܘ ܥܰܠ ܙܡܺܝܪܬܐ ܚܠܺܝܬܐ ܕܽܗ̱ܘ ܥܶܐܕܐ:

 
https://www.youtube.com/watch?v=vSp9NxV9LjI 
    « ܚـܙܶܐ ܠܰܢ ܟܽـܘܟـܒ̣ܳܐ ܒܰܗܽܘܪܳܐ « 
Redaktionen för syriska hemsidan önskar…

Läs mer

ܣܳܗܕܘ̣ܬ̣ܐ ܠܰܝܳܠܘ̣ܦ̈ܐ

ܣܳܗܕܘ̣ܬ̣ܐ ܠܰܝܳܠܘ̣ܦ̈ܐ

ܗܰܪܟܶܐ ܒܰܡܰܕܪ̈ܫܳܬ̣ܐ ܕܗ̱ܘ ܣܘܶܝܕ،  ܣܳܗܕܘ̣ܬ̣ܐ ܠܐ ܟܳܐ ܡܺܝ̣ܬܰܗܘܝܳܐ ܠܰܝܳܠܘ̣ܦ̈ܐ ܕܟ݄ܙܶܢ ܠܗ̱ܘ̣ ܣܶܕܪܳܐ ܕܗ̱ܘ ܚܰܕ̱ ܗܳܠ ܠܗ̱ܘ ܣܶܕܪܳܐ ܕܰܚܰܡܫܐ. ܐܰܘܟܝ̣ܬ̣ ܗܳܠ ܠܗ̱ܘ̣ ܣܶܕܪܐ ܕܰܚܰܡܫܳܐ ܠܰܝܬ ܣܳܗܕܘ̣ܬ̣ܐ ܒܰܡܰܕܪ̈ܫܳܬ̣ܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܣܘܶܝܕ. ܐܶܠܐ ܗ̱ܰܝܳܠܘ̣ܦ̈ܐ ܕܶܡܫܰܪܶܐ ܠܶܗ̱ܢ ܕܟ݄ܙܶܢ ܠܗ̱ܘ ܣܶܕܪܐ ܕܰܗ̱ܢ ܐܶܫܬܳܐ ܟܳܡܰܝܕܺܝ̣ ܗ̱ܝ̣ ܣܳܗܕܘ̣ܬ̣ܰܬ̣ܗ ܐܝ̣ܢܰܩܠܰـܐ ܩܰܕ̱ܡܰܝܬܳܐ.  

ܗܰܪܟܶܐ ܟܳܦܶܪܣܺܝܢܰܐ ܠܟ̣ܘܢ ܦܺܝܠܡ ܕܟܳܡܰܚܟܶܐ ܥܰܠ ܗ̱ܰܩܳܢܘܢ̈ܐ ܘܥܰܠ ܗ̱ܰܕܰܪ̈ܓ̣ܐ ܘܥܰܠܗ̱ܘ ܫܒܝ̣ܠܐ ܕܗ̱ܝ̣ ܣܳܗܕܘ̣ܬ̣ܐ، ܒܶܗ ܐܰܝܕܰܒܐ…

Läs mer

ܡܕܰܒܪܳܢܘ̣ܬ̣ܐ

ܡܕܰܒܪܳܢܘ̣ܬ̣ܐ

ܡܕܰܒܪܳܢܘ̣ܬ̣ܐ ܒܓܰܘܶܗ ܘܠܰܪܒ̣ܰܠ ܕܗ̱ܘ̣ ܣܶܕܪܐ.

ܠܰܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܕܟܳܚܳܝܶܢ، ܘܕܐܳܘܥܕܳܐ ܕܟܳܡܰܘܠܦܝ̣ ܒܰܡܰܕܪ̈ܫܳܬ̣ܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܣܘܶܝܕ. ܫܡܰܥܘ̣ ܥܰܠ ܗ̱ܘ̣ ܬܘ̣ܪܓܳܡܐ ܡܰܘܬ̣ܪܳܢܐ ܘܡܣܺܝ̣ܡܳܢܐ ܕܣܶܝܡ ܠܶܗ ܠܡܰܠܦܳܢܳܐ ܐܽܘܪܒܰܢ ܗܰܢܣܳܘܢ ܥܰܠܗ̱ܘ ܬܶܘܠܺܝ̣ܦܳܐ ܕܰܬܰܠܡܝ̣ܕ̈ܐ ܘܥܰܠܗ̱ܝ̣ ܡܕܰܒܪܳܢܘ̣ܬ̣ܐ ܕܰܡܰܠܦܳܢ̈ܐ. ܘܐܽܘܪܒܰܢ ܟܳܡܰܚܟܶܐ ܒܗ̱ܘ ܬܘܪܓܳܡܰܝܕܶܗ، ܐܰܝܕܰܪܒܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܡܰܠܦܳܢܐ ܟܳܠܳܙܶܡ ܕܗܳܘܶܐ ܛܘ̣ܦܣܐ ܐܰܘ ܡܰܬ̣ܠـܐ ܛܳܒ̣ܐ ܠܝܳܠܘ̣ܦ̈ܐ، ܗܰܡ ܒܗ̱ܘ̣ ܣܶܕܪܳܐ ܘܗܰܡ ܣܬܶܐ ܠܰܪܒ̣ܰܠ ܡܗ̱ܘ̣ ܣܶܕܪܳܐ، ܒܗ̱ܘ ܙܰܒܢܳܐ ܕܟܳܡܰܩܪܶܗ ܒܓܰܘܶܗ ܕܰܡܰܕܪ̈ܫܳܬ̣ܐ ܒܗ̱ܘ̣ ܐܰܬ̣ܪܳܐ…

Läs mer

ܠܽܘܡܕܐ ܥܠ ܠܶܫܢܐ ܐܶܡܗܝܐ ܕܩܰܠܝ̣ܠـܘ̈ܬܐ ܒܬܽܘܪܟܺܝܰܐ

 ܠܽܘܡܕܐ ܥܠ ܠܶܫܢܐ ܐܶܡܗܝܐ ܕܩܰܠܝ̣ܠـܘ̈ܬܐ ܒܬܽܘܪܟܺܝܰܐ

Fredag och lördag 21-22 november 2014, hölls en konferens i Istanbul/Turkiet, under temat "Minoriteters rätt till sitt Modersmål." Konferensen anordnades av Roul Wallenbergs Institutet i Lund i samverkan med Bahcesehir Universitetet i Istanbul. På konferensen deltog ett flertal intressanta föreläsare samt många intresserade åhörare

:De inbjudna föreläsarna var följande

Samim Akgönul - Strasbourgs University                                 

Marie Carlson -  University of Gothenburg                            

Tore Otterup-University…

Läs mer

ܝܘ̣ܬ̣ܪܳܢܐ ܕܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ

 ܝܘ̣ܬ̣ܪܳܢܐ ܕܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ

ܡ݄ܢ ܝܘ̣ܬ̣ܪܳܢܐ ܟܳܗ̱ܘܶܐ ܠܰܢ ܒܗ̱ܘ̣ ܬܶܘ̣ܠܝ̣ܦܐ ܕܗ̱ܘ ܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ؟ ܗ̱ܘ̣ ܐܰܬ̣ܪܐ ܕܟܳܐ ܝܳܨܶܦ ܠܰܫܰܢ ܗ̱ܘ̣ ܬܶܩܪܺܝܳܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ، ܡܶܢ ܒܰܝܢ ܗ̄ܰܢ ܐܰܬ̣ܪ̈ܰܘܳܬ̣ܐ ܚܪ̈ܶܢܐ ܟܘ̣ܠܠܶܗ، ܗ̱ܘ̣ ܐܰܬ̣ܪܳܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܣܘܶܝܕ ܝܳܐ.

ܫܡܰܥܽܘ̣ ܠܢܰܕܝܰܐ ܔܰܒܪܺܝ̣ܠ، ܘܠܶܦ̇ܪܳܘܦܶܣܘܪ ܟܰܢܢܰܬ̣ ܗܺܝ̣ܠܬܶܢܣܬܰܡ ܘܐܶܘܰܐ ܕܰܗܠ، ܥܰܠ ܗ̱ܘ ܐܰܣܘ̣ܪܐ ܕܠܰܠܬܰܚܬ.

Se programmet på UR

http://www.ur.se/Produkter/165787-Prata-arabiska-Vinsten-med-modersmal

ܟـܬ̣ܰܒ̣ܬܳܐ ܠܽܗ̱ܘ ܣܽܘܪܝ̣ܳܝ̣ܳܐ ܕܛܽـܘܪܥܰܒܕܝ̣ـܢ

ܟـܬ̣ܰܒ̣ܬܳܐ ܠܽܗ̱ܘ ܣܽܘܪܝ̣ܳܝ̣ܳܐ ܕܛܽـܘܪܥܰܒܕܝ̣ـܢ

   Article in Suryoyo on Orthography Nov 2014.pdf

?En revolution för språket

Efter flera års arbete presenterar nu språkprofessor Abdul-Maasih Saadi ett komplett system för att överbrygga klyftan mellan skriven och talad assyriska. Många hoppas att detta ska vara lösningen på språkets överlevnad. Utmaningen att sudda ut gränsen mellan talad och skriven assyriska har gäckat många som oroar…

Läs mer

Video Gallery