ܝܘܡܐ ܬܒܝܠܝܐ ܕܠܫܢܐ ܐܡܗܝܐ

ܝܘܡܐ ܬܒܝܠܝܐ ܕܠܫܢܐ ܐܡܗܝܐ

ܝܰܘܡܐ ܬܺܒܶܝܠܳܝܐ ܕܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ.
ܗ̱ܘ ܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ ܟܳܡܶܫܬܰܥܶܐ ܕܰܘܪܐ ܪܰܒܐ ܒܰܚܰـ̈ܝܐ ܕܗ̱ܘ ܝܳܠܘܦܐ. ܗ̱ܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܕܗ̱ܘ ܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ ܟܳܡܰܥܫܶܢ ܗ̱ܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܗ̱ܝ ܗܺܝܳܝܘ̣ܬ̣ܰܝܕܶܗ، ܘܟܳܡܰܦܫܶܛ ܘܟܳܡܥܰܕܶܪ ܗ̱ܘ ܝܳܠܘܦܐ ܒܗ̱ܘ ܝܺܠܳܦܳܐ ܕܰܠܶܫܳܢ̈ܐ ܚܪ̈ܢܶܐ ܕܟܳܝܳܠܰܦܠܶܢ ܒܳܬ̣ܰܪܟܶܢ. ܒܗ̱ܝ ܫܰܢ̱ܬܐ 1999 ܡܛܰܟܶܣ ܗ̱ܘ ܝܰܘܡܰܢܐ ܕܟܳܢܳܦܶܠ 21  ܒܗ̱ܘ ܝܰܪܚܐ ܕܫܒ̣ܳܛ ܠܗ̱ܘ ܕܘܟ̣ܪܳܢܐ ܘܠܗ̱ܘ ܥܳܗܕܳܢܐ ܕܰܠܶܫܳܢ̈ܐ ܐܶܡ݂ܗܳܝ̈ܐ ܒܶܒܪܝ̣ܬ̣ܐ. ܗ̱ܘ ܝܰܘܡܰܢܐ ܟܰܡܛܶܐ ܠܒܳܠܰܝܢܰܐ، ܕܟܘܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܟܶܬܠܶܗ…

Läs mer

ܓܒܪܐ ܕܐܘܡܬܐ

ܓܒܪܐ ܕܐܘܡܬܐ

ܗܰܢܺܝ̣ ܫܰܦܶܥ ܚܰܡܶܫ ܘܬܡܳܢܝܢ ܐܶܫܢ̈ܶܐ ܥܰܠܗ̱ܘ̣ ܫܘ̣ܢܳܝܳܐ ܕܟܳܬ̣ܘ̣ܒܳܐ ܘܚܰܫܘ̣ܒܬ̣ܳܢܐ ܐܳܬ̣ܘܪܳܝܳܐ ܣܘ̣ܪܝܳܝܐ ܪܰܒܳܐ ܢܰܥܽܘܡ ܦܰܐܝܶܩ. ܢܰܥܘܡ ܦܰܐܝܩ ܒܗ̱ܝ̣ ܫܰܢ̱ܬܐ ܕ1868ܡ ܒܗ̱ܝ̣ ܡܕܺܝܢ̱ܬ̣ܐ ܕܐܳܡܺܝܕ ܡܰܘܠܶܕ. ܗܶܫ ܗܘ̣ܘܶܐ ܒܥܘ̣ܡܪܐ ܢܰܥܝ̣ܡܐ ܡܰܚܘܶܐ ܠܶܗ ܕܟܺܝ̣ܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܣܘܺܝܚܽܘܬ̣ܐ ܘܪܶܗܓܐ ܠܗ̱ܘ ܠܶܫܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ، ܘܠܗ̱ܘ ܡܰܟ̣ܬ̣ܰܒܙܰܒܢܳܐ، ܘܠܗ̱ܝ̣ ܡܰܪܕܘ̣ܬ̣ܐ. ܘܥܰܡ ܪܶܕܝܳܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܙܰܒܢܳܐ ܡܫܰܘܫܰܛ ܠܶܗ ܪܘ̣ܚܶܗ ܘܗܰܐܘܺܝ̣ ܚܰܫܽܘܒܬ̣ܢܳܐ ܪܰܕܺܝܟܰܠܳܝܐ ܫܶܪܫܳܢܳܝܳܐ.

ܗ̱ܝ̣ ܝܳܪܬܘ̣ܬ̣ܐ ܕܶܛܪܶܐܠܶܗ ܒܳܬ̣ܪܶܗ ܡܰܠܦܳܢܐ ܢܰܥܘ̣ܡ…

Läs mer

ܓܰـܢ̈ـܐ ܬܰܠܝ̈ܳܬ̣ܐ ܕܒܳܒܶܝܠ

ܓܰـܢ̈ـܐ ܬܰܠܝ̈ܳܬ̣ܐ ܕܒܳܒܶܝܠ

   ܦܺܝ̣ܠـܡܳܐ ܢܰـܡـܩܳـܝܳـܐ

ܥܰܠ  ܓܰـܢ̈ـܐ ܬܰܠܝ̈ܳـܬ̣ܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ

 DOKUMENTÄRFILM    
om Babylons hängande trädgårdar

Babylons hängande trädgårdar ca. 600 f.Kr, har de verkligen funnits? Ett av världens sju underverk, har länge  förbryllat arkeologerna. Men nu har nya fynd hittats och  kan presentera bevis för att de har existerat…

Läs mer

ܥܐܕܐ ܕܡܰܘܠܕܗ ܕܡܪܢ ܒܪܺܝܟ̣ܐ ܘܫܰܢ̱ܬܐ ܚܰܕܬܐ ܒܪܺܝܟ̣ـܬܐ

ܥܐܕܐ ܕܡܰܘܠܕܗ ܕܡܪܢ ܒܪܺܝܟ̣ܐ ܘܫܰܢ̱ܬܐ ܚܰܕܬܐ ܒܪܺܝܟ̣ـܬܐ
 ܒܺܗ̱ܝ ܦܰܐܝܽـܘܬ̣ܐ ܕܽܗ̱ܘ ܕܥܶܐܕܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܳܪܢ ܝܶـܫܽܘܥ ܡܫܺܝ̣ܚܐ ܘܪܺܝܫ ܫܰـܢ̱ܬܐ ܚܰܕܬܐ، ܟܳـܡܩܰܪܒ̣ܺܝـܢܰܐ ܬܰܗܢـܝ̈ܳـܬ̣ܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܳܬ̣ܐ ܘܥܽـܘܕܥܳـܕ̈ܐ ܒܪ̈ܺܝܟ̣ܐ، ܒܽܗ̱ܘ ܥܶܐܕܰܐܗ̱ܢܳـܐ ܗ̱ܽܘ ܦـܨܺܝـܚܳܐ ܘܰܒܪܺܝܫ ܫܰܢ̱ܬܐ ܚܰܕܬܐ ܠܰܝܳܠܽܘ̈ܦܐ ܘܝܳܠܽܘ̈ܦܳܬ̣ܐ ܘܠܰܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܘܡܰܠܦܳܢܝ̈ܬ̣ܐ، ܠܽܗ̱ܘ ܥܰܡܰܝܕܰܢ ܘܰܠܟܽـܘܠܶܗ ܗ̱ܽܘ ܥܳܠܡܐ.
ܥܰܠـܗ̱ܽܘ ܐܶܣܳܪܐ ܕܠܰـܠܬܰܚ ܟܺـܝܬ ܠܟ̣ܽܘܢ ܕܫܳـܡܥܺܝܬܽܘ ܥܰܠ ܙܡܺܝܪܬܐ ܚܠܺܝܬܐ ܕܽܗ̱ܘ ܥܶܐܕܐ:

 
https://www.youtube.com/watch?v=vSp9NxV9LjI 
    « ܚـܙܶܐ ܠܰܢ ܟܽـܘܟـܒ̣ܳܐ ܒܰܗܽܘܪܳܐ « 
Redaktionen för syriska hemsidan önskar…

Läs mer

ܣܳܗܕܘ̣ܬ̣ܐ ܠܰܝܳܠܘ̣ܦ̈ܐ

ܣܳܗܕܘ̣ܬ̣ܐ ܠܰܝܳܠܘ̣ܦ̈ܐ

ܗܰܪܟܶܐ ܒܰܡܰܕܪ̈ܫܳܬ̣ܐ ܕܗ̱ܘ ܣܘܶܝܕ،  ܣܳܗܕܘ̣ܬ̣ܐ ܠܐ ܟܳܐ ܡܺܝ̣ܬܰܗܘܝܳܐ ܠܰܝܳܠܘ̣ܦ̈ܐ ܕܟ݄ܙܶܢ ܠܗ̱ܘ̣ ܣܶܕܪܳܐ ܕܗ̱ܘ ܚܰܕ̱ ܗܳܠ ܠܗ̱ܘ ܣܶܕܪܳܐ ܕܰܚܰܡܫܐ. ܐܰܘܟܝ̣ܬ̣ ܗܳܠ ܠܗ̱ܘ̣ ܣܶܕܪܐ ܕܰܚܰܡܫܳܐ ܠܰܝܬ ܣܳܗܕܘ̣ܬ̣ܐ ܒܰܡܰܕܪ̈ܫܳܬ̣ܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܣܘܶܝܕ. ܐܶܠܐ ܗ̱ܰܝܳܠܘ̣ܦ̈ܐ ܕܶܡܫܰܪܶܐ ܠܶܗ̱ܢ ܕܟ݄ܙܶܢ ܠܗ̱ܘ ܣܶܕܪܐ ܕܰܗ̱ܢ ܐܶܫܬܳܐ ܟܳܡܰܝܕܺܝ̣ ܗ̱ܝ̣ ܣܳܗܕܘ̣ܬ̣ܰܬ̣ܗ ܐܝ̣ܢܰܩܠܰـܐ ܩܰܕ̱ܡܰܝܬܳܐ.  

ܗܰܪܟܶܐ ܟܳܦܶܪܣܺܝܢܰܐ ܠܟ̣ܘܢ ܦܺܝܠܡ ܕܟܳܡܰܚܟܶܐ ܥܰܠ ܗ̱ܰܩܳܢܘܢ̈ܐ ܘܥܰܠ ܗ̱ܰܕܰܪ̈ܓ̣ܐ ܘܥܰܠܗ̱ܘ ܫܒܝ̣ܠܐ ܕܗ̱ܝ̣ ܣܳܗܕܘ̣ܬ̣ܐ، ܒܶܗ ܐܰܝܕܰܒܐ…

Läs mer

ܡܕܰܒܪܳܢܘ̣ܬ̣ܐ

ܡܕܰܒܪܳܢܘ̣ܬ̣ܐ

ܡܕܰܒܪܳܢܘ̣ܬ̣ܐ ܒܓܰܘܶܗ ܘܠܰܪܒ̣ܰܠ ܕܗ̱ܘ̣ ܣܶܕܪܐ.

ܠܰܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܕܟܳܚܳܝܶܢ، ܘܕܐܳܘܥܕܳܐ ܕܟܳܡܰܘܠܦܝ̣ ܒܰܡܰܕܪ̈ܫܳܬ̣ܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܣܘܶܝܕ. ܫܡܰܥܘ̣ ܥܰܠ ܗ̱ܘ̣ ܬܘ̣ܪܓܳܡܐ ܡܰܘܬ̣ܪܳܢܐ ܘܡܣܺܝ̣ܡܳܢܐ ܕܣܶܝܡ ܠܶܗ ܠܡܰܠܦܳܢܳܐ ܐܽܘܪܒܰܢ ܗܰܢܣܳܘܢ ܥܰܠܗ̱ܘ ܬܶܘܠܺܝ̣ܦܳܐ ܕܰܬܰܠܡܝ̣ܕ̈ܐ ܘܥܰܠܗ̱ܝ̣ ܡܕܰܒܪܳܢܘ̣ܬ̣ܐ ܕܰܡܰܠܦܳܢ̈ܐ. ܘܐܽܘܪܒܰܢ ܟܳܡܰܚܟܶܐ ܒܗ̱ܘ ܬܘܪܓܳܡܰܝܕܶܗ، ܐܰܝܕܰܪܒܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܡܰܠܦܳܢܐ ܟܳܠܳܙܶܡ ܕܗܳܘܶܐ ܛܘ̣ܦܣܐ ܐܰܘ ܡܰܬ̣ܠـܐ ܛܳܒ̣ܐ ܠܝܳܠܘ̣ܦ̈ܐ، ܗܰܡ ܒܗ̱ܘ̣ ܣܶܕܪܳܐ ܘܗܰܡ ܣܬܶܐ ܠܰܪܒ̣ܰܠ ܡܗ̱ܘ̣ ܣܶܕܪܳܐ، ܒܗ̱ܘ ܙܰܒܢܳܐ ܕܟܳܡܰܩܪܶܗ ܒܓܰܘܶܗ ܕܰܡܰܕܪ̈ܫܳܬ̣ܐ ܒܗ̱ܘ̣ ܐܰܬ̣ܪܳܐ…

Läs mer

ܠܽܘܡܕܐ ܥܠ ܠܶܫܢܐ ܐܶܡܗܝܐ ܕܩܰܠܝ̣ܠـܘ̈ܬܐ ܒܬܽܘܪܟܺܝܰܐ

 ܠܽܘܡܕܐ ܥܠ ܠܶܫܢܐ ܐܶܡܗܝܐ ܕܩܰܠܝ̣ܠـܘ̈ܬܐ ܒܬܽܘܪܟܺܝܰܐ

Fredag och lördag 21-22 november 2014, hölls en konferens i Istanbul/Turkiet, under temat "Minoriteters rätt till sitt Modersmål." Konferensen anordnades av Roul Wallenbergs Institutet i Lund i samverkan med Bahcesehir Universitetet i Istanbul. På konferensen deltog ett flertal intressanta föreläsare samt många intresserade åhörare

:De inbjudna föreläsarna var följande

Samim Akgönul - Strasbourgs University                                 

Marie Carlson -  University of Gothenburg                            

Tore Otterup-University…

Läs mer


Notice: Undefined variable: app in /var/www/modersmal/sites/syriska/templates/modersmal/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/modersmal/sites/syriska/templates/modersmal/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12

Video Gallery