ܛܒ݂ܥܬܐ

ܣܳܗܕܘ̣ܬ̣ܐ ܠܰܝܳܠܘ̣ܦ̈ܐ

ܗܰܪܟܶܐ ܒܰܡܰܕܪ̈ܫܳܬ̣ܐ ܕܗ̱ܘ ܣܘܶܝܕ،  ܣܳܗܕܘ̣ܬ̣ܐ ܠܐ ܟܳܐ ܡܺܝ̣ܬܰܗܘܝܳܐ ܠܰܝܳܠܘ̣ܦ̈ܐ ܕܟ݄ܙܶܢ ܠܗ̱ܘ̣ ܣܶܕܪܳܐ ܕܗ̱ܘ ܚܰܕ̱ ܗܳܠ ܠܗ̱ܘ ܣܶܕܪܳܐ ܕܰܚܰܡܫܐ. ܐܰܘܟܝ̣ܬ̣ ܗܳܠ ܠܗ̱ܘ̣ ܣܶܕܪܐ ܕܰܚܰܡܫܳܐ ܠܰܝܬ ܣܳܗܕܘ̣ܬ̣ܐ ܒܰܡܰܕܪ̈ܫܳܬ̣ܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܣܘܶܝܕ. ܐܶܠܐ ܗ̱ܰܝܳܠܘ̣ܦ̈ܐ ܕܶܡܫܰܪܶܐ ܠܶܗ̱ܢ ܕܟ݄ܙܶܢ ܠܗ̱ܘ ܣܶܕܪܐ ܕܰܗ̱ܢ ܐܶܫܬܳܐ ܟܳܡܰܝܕܺܝ̣ ܗ̱ܝ̣ ܣܳܗܕܘ̣ܬ̣ܰܬ̣ܗ ܐܝ̣ܢܰܩܠܰـܐ ܩܰܕ̱ܡܰܝܬܳܐ.  

ܗܰܪܟܶܐ ܟܳܦܶܪܣܺܝܢܰܐ ܠܟ̣ܘܢ ܦ ...

ܛܒ݂ܥܬܐ

ܡܕܰܒܪܳܢܘ̣ܬ̣ܐ

ܡܕܰܒܪܳܢܘ̣ܬ̣ܐ ܒܓܰܘܶܗ ܘܠܰܪܒ̣ܰܠ ܕܗ̱ܘ̣ ܣܶܕܪܐ.

ܠܰܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܕܟܳܚܳܝܶܢ، ܘܕܐܳܘܥܕܳܐ ܕܟܳܡܰܘܠܦܝ̣ ܒܰܡܰܕܪ̈ܫܳܬ̣ܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܣܘܶܝܕ. ܫܡܰܥܘ̣ ܥܰܠ ܗ̱ܘ̣ ܬܘ̣ܪܓܳܡܐ ܡܰܘܬ̣ܪܳܢܐ ܘܡܣܺܝ̣ܡܳܢܐ ܕܣܶܝܡ ܠܶܗ ܠܡܰܠܦܳܢܳܐ ܐܽܘܪܒܰܢ ܗܰܢܣܳܘܢ ܥܰܠܗ̱ܘ ܬܶܘܠܺܝ̣ܦܳܐ ܕܰܬܰܠܡܝ̣ܕ̈ܐ ܘܥܰܠܗ̱ܝ̣ ܡܕܰܒܪܳܢܘ̣ܬ̣ܐ ܕܰܡܰܠܦܳܢ̈ܐ. ܘܐܽܘܪܒܰܢ ܟܳܡܰܚܟܶܐ ܒܗ̱ܘ ܬܘܪܓܳܡܰܝܕܶܗ، ܐܰܝܕܰܪܒܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܡܰܠܦܳܢܐ ܟܳܠܳܙܶܡ ܕܗܳܘܶܐ ܛܘ̣ܦܣܐ ܐܰܘ ܡܰܬ̣ ...

ܛܒ݂ܥܬܐ

ܝܘ̣ܬ̣ܪܳܢܐ ܕܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ

ܡ݄ܢ ܝܘ̣ܬ̣ܪܳܢܐ ܟܳܗ̱ܘܶܐ ܠܰܢ ܒܗ̱ܘ̣ ܬܶܘ̣ܠܝ̣ܦܐ ܕܗ̱ܘ ܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ؟ ܗ̱ܘ̣ ܐܰܬ̣ܪܐ ܕܟܳܐ ܝܳܨܶܦ ܠܰܫܰܢ ܗ̱ܘ̣ ܬܶܩܪܺܝܳܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ، ܡܶܢ ܒܰܝܢ ܗ̄ܰܢ ܐܰܬ̣ܪ̈ܰܘܳܬ̣ܐ ܚܪ̈ܶܢܐ ܟܘ̣ܠܠܶܗ، ܗ̱ܘ̣ ܐܰܬ̣ܪܳܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܣܘܶܝܕ ܝܳܐ.

ܫܡܰܥܽܘ̣ ܠܢܰܕܝܰܐ ܔܰܒܪܺܝ̣ܠ، ܘܠܶܦ̇ܪܳܘܦܶܣܘܪ ܟܰܢܢܰܬ̣ ܗܺܝ̣ܠܬܶܢܣܬܰܡ ܘܐܶܘܰܐ ܕܰܗܠ، ܥܰܠ ܗ̱ܘ ܐܰܣܘ̣ܪܐ ܕܠܰܠܬܰܚܬ.

Se programmet på UR

http://www.ur.se/Produ ...

ܛܒ݂ܥܬܐ

ܝܠܰܦ ܠܶܫܳܢܳܟ̣

ܬܘܪܓܳܡܳܐ

ܢܰܦ݄ܩ App ܒܗ̱ܘ݂ ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܘܪܝܳـܝܳܐ. ܗ̱ܘ ܚܰܕ ܕܟ݄ܬ ܠܶܗ ܡܳܒܺܝ݂ܠ ܬܶܠܺܝ݂ܦܘ݂ܢ ܕIphone ܐܰܘ Samsung  ܗܶܕܺܝ݂ ܟܺܝܒܶܐ ܒ݄ܦܫܝ݂ܺܛܘ݂ܬ݂ܐ ܕܝܳܠܶܦ ܗ̱ܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘ݂ܪܝܳـܝܳܐ

ܚܰܡܫܳܐ ܘܥܶܣܪܝ݂ 25 ܒܗ̱ܘ ܝܰܪܚܰܢܐ ܕܟ݄ܬܝܳܐ ܗ̱ܘ ܝܰܪܚܳܐ ܕܬܶܫܪܝ݂ܢ ܗ̱ܘ݂ ܩܰܕ̱ܡܳܝܳܐ، ܒܗ̱ܝ݂ ܫܳܥܬ݂ܐ 14.30 ܡܛܰܝܰܒ ܠܰܢ ܬܘ݂ܪܓܳܡܐ ܥܰܠܗ̱ܘ ܝ݂ܠܳܦܳܐ ܕܗ̱ܘ݂ ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܘ݂ܪܝܳـܳܝܐ ܥܰܠ ܕܰܪܒܳܐ ܕܰܬܶܠܺܝ݂ܦܳܢ̈ܐ ܕܗ̱ܘ ...

ܛܒ݂ܥܬܐ

ܥܰܣܩܘ̣ܬ̣ܐ ܕܗ̱ܝ̣ ܩܪܰܝܶܐ ܘܕܗ̱ܝ̣ ܟܬ̣ܰܒ̣ܬܐ

ܗ̱ܝ̣ ܥܰܣܩܘ̣ܬ̣ܐ ܕܗ̱ܝ̣ ܩܪܰܝܶܐ ܘܕܗ̱ܝ̣ ܟܬ̣ܰܒ̣ܬܐ

ܗ̱ܝ݂ ܥܰܣܩܘ݂ܬ݂ܐ ܕܗ̱ܘ݂ ܩܶܪܝܳܢܐ ܘܕܗ̱ܝ݂ ܟܬܰܒ݂ܬܐ ܘܕܝ݂ܣܠܰܟܣܝ݂ ܣܰܐ ܝܳܠܘ݂ܦ̈ܐ ܕܟܳܐ ܡܶܫܓ݂ܳܠܝ݂ ܒܠܶܫܳܢ̈ܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ، ܢܰܩܠܰܬ ܟܳܐ ܡ݄ܦܗ݄ܡ ܦܰܘܕܳܐ. ܗ̱ܘ݂ ܗܰܢܐ ܟܳܡ݄ܦܗ݄ܡ ܟ̣ܶܕ ܩܶܛܪܳܐ ܠܝܳܠܘ݂ܦ̈ܐ  ܕܝܳܠܦܝ݂ ܗ̱ܘ݂ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܶܝܕܳܝܐ. ܗ̱ܘ ܗܰܬ̣ܶܐ ܟܳܘܝܳܐ ܥܶܠܬ݂ܐ ܣܰܒܰܒ ܕܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܰܢ̱ ܝܳܠܘ݂ܦ̈ܐ ܕܟܳܠܳܙܰܡܶܗ ܥܘ݂ܕܪܳܢܐ ܒܰܗܶܪ̈ܓܰܬ݂ܶܗ، ܐܶܠܐ ܠ ...