ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܗ ܕܡܪܢ ܒܪܝ̣ܟܐ

ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܗ ܕܡܪܢ ܒܪܝ̣ܟܐ

 

ܒܽܘ ܦܘܽܪܣܐ ܕܘ̣ ܥܶܐܕ݂ܐ ܪܰܒܐ ܕܺܝ̣ ܩܝܳܡܬܳܐ ܫܒܺܝ̣ܚܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ،

ܟܳܡܩܰܪܒܝ̣ܢܰܐ ܠܟ̣ܽܘܢ ܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܐ ܒܪܺܝܟ̣ܐ ܘܝܰـܘ̈ܡܶܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ!

ܘܟܳܛܶܠܒܺܝܢܰܐ ܣܬܶܝ ܡܽܘ ܡܳܪܳܐ ܕܽܘ ܥܶܐܕ݂ܐ، ܕܛܳܪܶܐ ܕܗܳܘܶܐ ܠܰܢ ܝܳܐ: 

ܐ: ܥܶܐܕ݂ܐ ܕܡܰܟܠܶܐ ܐܰ ܩܪ̈ܳܒܶܐ 

ܒ: ܥܶܐܕ݂ܐ ܕܟܳܪܶܙ ܐܽܘ ܫܰܝܢܳܐ

ܓ: ܥܶܐܕ݂ܐ ܕܶܡܣܰܒܶܪ ـ ܕܶܡܒܰܫܶܪ ܐܽܘ ܫܠܳܡܳܐ

ܕ: ܥܶܐܕ݂ܐ ܡܰܠܝܳܐ ܦܨܺܝـܚܽـܘܬ̣ܐ

ܗ: ܥܶܐܕ݂ܐ ܕܙܳܪܶܥ ܚـܕ݂ܳܝܽـܘܬ̣ܐ

ܘ: ܥܶܐܕ݂ܐ ܕܡܳܐܣܱܪ ܠܰܢ ܒܺܝ̣ ܚܽـܘܒܳܐ

ܙ: ܥܶܐܕ݂ܐ ܕܳܒܶܐ…

Läs mer

ܚܕ ܢܝ̣ܣܢ ܒܪܝ̣ܟܐ

 ܚܕ ܢܝ̣ܣܢ ܒܪܝ̣ܟܐ

ܥܰܕ݂ܥܺܐܕܐ ܕܚܰܕ݂ ܢܺܝܣܳܢ ܗܳܘܶܐ ܒܪܺܝܟ̣ܐ ܠܰܒܢ̈ܝ ܥܰܡܰܢ،

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܰܐܬ̣ܪܐ ܐܰܘ ܒܓܳܠܽܘܬ̣ܐ

ܣܒܠܬܐ: ܕܗܢـܘ ܝـܪܚـܐ

ܗܳܢܰـܘ ܝܰـܪܚܐ، ܕܰܛܥܺܝܢ ܟܽܘܠܶܗ ܟܽܘܠ ܚܰـܕܘ̈ܳܬ̣ܐ.

ܚܽـܘܪܳܪ ܥܰܒܕ̈ܐ، ܚܽـܘܬ̣ܳܪ ܚܺܐܪ̈ܐ. ܟܽـܘܠܳـܠ ܬܰܪ̈ܥܐ ܦܽܘܢܳܩ ܦܰܓ̣ܪ̈ܐ:

ܐܳܦ ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܐ: ܫܳܕ݂ܶܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܐܰܟ̣ ܕܥܰܠ ܡܰܠـܟ̈ـܐ.

 

ܝܘܡܐ ܬܒܝܠܝܐ ܕܠܫܢܐ ܐܡܗܝܐ

 

ܝܰܘܡܐ ܬܺܒܶܝܠܳܝܐ ܕܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ

ܠܦܘܬ̣ ܐܰܡܒܰܚ̈ܢܳܢܐ ܗ̱ܘ ܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ ܟܝ̣ܬ ܠܶܗ ܐܳܠܨܳܝܘ̣ܬ̣ܐ ܘܕܰܘܪܐ ܪܰܒܐ ܒܰܚܰܝ̈ܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܢܰܥܝ̣ܡܐ. ܗ̱ܘ̣ ܢܰܥܝ̣ܡܐ ܗܶܫ ܒܥܘ̣ܡܪܐ ܢܰܥܝ̣ܡܐ ܟܳܠܳܙܶܡ ܕܶܡܫܰܪܶܐ ܕܝܳܠܶܦ ܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܰܝܕܶܗ ܗ̱ܘ̣ ܐܶܡܗܳܝܐ. ܐܰܚܢܰܐ ܗ̄ܰܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܟܳܒܝ̣ܢܰܐ ܝܘ̣ܩܪܐ ܣܰܓܝ̣ ܠܗ̱ܘ̣ ܝ̣ܠܳܦܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ ܒܗ̱ܘ̣ ܡܰܡܠܠܐ، ܒܗ̱ܘ̣ ܙܡܳܪܐ ܘܒܗ̱ܘ̣ ܫܬܶܥܢܝܐ ܘܰܣـܛܰܪ. ܠܦܘ̣ܬ̣ ܐܰܡܒܰܚܢܳܢ̈ܐ ܗ̱ܘ̣ ܢܰܥܝ̣ܡܐ ܒܗ̱ܘ̣ ܙܡܳܪܐ ܘܒܗ̱ܘ ܫܬܶܥܢܝܐ ܟ̣ܰܝܺܦܐ ܟܳܠܳܩܶܛ ܐܰܡ̈ܠܐ…

Läs mer

ܝܰܘܡܐ ܬܺܒܶܝܠܳܝܐ ܕܠܶܫܢܐ ܐܶܡܗܝܐ

ܝܰܘܡܐ ܬܺܒܶܝܠܳܝܐ ܕܠܶܫܢܐ ܐܶܡܗܝܐ
 

ܟܽܘܠ ܫܰܢ̱ܬܐ 21 ܒܽܗ̱ܘ ܝܰـܪܚܳܐ ܕܰܫܒܳܛ، ܗ̱ܽܘ ܝܰـܘܡܐ ܬܺܒܶـܝܠܳـܝܐ ܕܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ ܝܳܐ.

ܒܽܗ̱ܘ ܦܽـܘܪܣܳܐ ܕܽܗ̱ܘ ܝܰـܘܡܰܢܳܐ، ܟܳܡܩܰܕܡܺܝܢܐ ܬܰܗܢـܝ̈ܳـܬ̣ܐ ܘܫܽـܘܘܫܳܛܐ ܠܟܽـܘܠـܠܶܗ ܐܰ ܠܶܫܳـܢ̈ܐ ܕܟܺܝܬ ܒܽܗ̱ܘ ܥܳܠܡܐ.

 Internationella Modersmålsdagen

.Den 21 februari är internationella modersmålsdagen. Syftet med dagen är att främja språklig och kulturell mångfald

.Dagen instiftades av UNESCO år 1999 och firas sedan dess varje år den 21:a februari

 :Redaktionen vill uppmärksamma…

Läs mer

Naum Faiq utifrån en ungdoms perspektiv - ܡܠܦܢܐ ܢـܥـܘܡ ܦܐܝܩ

 Naum Faiq utifrån en ungdoms perspektiv - ܡܠܦܢܐ ܢـܥـܘܡ ܦܐܝܩ

                                                               ܢܥܘܡ ܦܐܝܩ 1930 ــ 1868

ܟܽܘܠ ܫܰܢ̱ܬܐ ܒܽܗ̱ܘ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܽܗ̱ܘ ܝܰܪܚܳܐ ܕܰܫܒ̣ܳܛ، ܟܳܡܺܝܣܶܡ ܗ̱ܽܘ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܐ ܕܽܗ̱ܘ ܡܰܠܦܳܢܐ ܪܰܒܳܐ ܢܰـܥܽـܘܡ ܦܰـܐܝܶܩ.

ܗ̱ܰܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܣܬܶܝ، ܣܺܝܡ ܬܽܘܪ̈ܓܳܡܐ ܘܙܽܘܝܳـܚ̈ܐ ܒܰܐܬ̣ܪ̈ܰܘܳܬ̣ܐ ܘܡܕܺܝـܢ̈ܳܬ̣ܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܐ ܕܟܳـܚܳـܝܶܐ ܗ̱ܽܘ ܥܰܡܰܝܕܰܢ.
ܘܒܽܗ̱ܘ ܦܽܘܪܣܰـܢܳـܐ، ܟܺܝܒـܟ̣ܽـܘ ܕܫܳܡܥܺܝܬܽܘ ܗ̱ܺܝ ܚـܙܳܬ̣ܳܐ…

Läs mer

ܫܰـܢ̱ܬܐ ܒܪܺܝܟ̣ـܬܐ ܘܐܰܡܺܝـܢܽܘܬ̣ܐ ܛܳܒܬ̣ܐ

ܫܰـܢ̱ܬܐ ܒܪܺܝܟ̣ـܬܐ ܘܐܰܡܺܝـܢܽܘܬ̣ܐ ܛܳܒܬ̣ܐ

 

 

ܫܰـܢ̱ـܬܳܐ ܒܪܺܝܟ̣ـܬܳܐ!

 

ܕܬܶܗܘܶܐ ܫܰـܢ̱ܬܳܐ ܕܒܽــܘܪ̈ܟܳـܬ̣ܳܐ  :  ܕܬܶܗܘܶܐ ܫܰـܢ̱ܬܳܐ ܕܚܰـܕܘ̈ܳܬ̣ܳܐ

ܒܳܗ̇ ܢܶـܗܘܽܘܢ ܟܽܠ ܝܰـܘ̈ܡܳܬ̣ܳܐ  : ܕܰܒ̣ܫܳܐ ܘܚܰܠـܒ̣ܳܐ ܘܛܳـܒ̈ܳܬ̣ܳܐ

 

ܒܳܗ̇ ܛـܠܳـܝ̈ܶܐ ܐܺܝܕܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ : ܡܶܬ̣ܒܰܣـܡܺܝܢ ܒـܗܳܢܳـܐ ܥܺـܐܕܳܐ

ܘܰܠܟܽـܠܗܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܩܠܺܝܕܳܐ : ܠܡܶܩܢܳܐ ܚܽـܘܒܳܐ ܘܝܰـܕܺܝـܕܳܐ

 

ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܰܫܠܳܡܳܐ ܢܺܝـܫܳܐ  : ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܚܰܒܪܽܘܬ̣ܳܐ ܦܪܺܝـܫܳܐ

ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܛܠܺܝ̣ܡܳܐ ܘܰܚܒܺܝ̣ܫܳـܐ : ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܣܢܺܝ̣ܩܳܐ ܘܰܬܥܺܝܫܳܐ

 

ܫܰـܢ̱ܬܳܐ ܕܫܰܝـܢܳܐ ܠܶܐܡــܘ̈ܳܬ̣ܳܐ :…

Läs mer

ܥܐܕܐ ܕܡܘܠܕܗ ܕܡܪܢ ܒܪܝ̣ܟܐ ܘܫܢ̱ܬܐ ܕܚـܕ̈ܘܬܐ ܘܛܒ̈ܬܐ

ܥܐܕܐ ܕܡܘܠܕܗ ܕܡܪܢ ܒܪܝ̣ܟܐ ܘܫܢ̱ܬܐ ܕܚـܕ̈ܘܬܐ ܘܛܒ̈ܬܐ

 

ܚـܙܶܐ ܠܰܢ ܟܽـܘܟܒ̣ܳܐ ܒܰܗܽܘܪܐ

 

 

ܚـܙܶܐ ܠܰܢ ܟܽـܘܟــܒ̣ܳܐ ܒܰـܗܽܘܪܳܐ :  ܥܰܠ ܒܶܝܬ̣ܠܚܶܡ ܗ̄ܽܘ ܛܽܘܪܐ.

ܘܠܰـܠܬܰܚ ܡܶܢܶܗ ܚـܙܶܐ ܢܽـܘܪܳܐ :  ܟـܢܳـܦܶܩ ܡܶܐ ܬܰܡܳܐ ܢܽـܘܗܪܳܐ.

     ܗܦܟ̣ـܬܐ

ܛܰـܠـܝܳܐ ܚܰܠـܝܳܐ ܓܢܶܐ ܒܽܗ̄ܘ ܗܽܘܪܝܳܐ : ܫܰܠܝܳܐ ܘܡܰܠـܝܳܐ ܡܽܗ̄ܘ ܢܽـܘܗܪܳܐ ܝܳܐ.

ܐܰ ܡܰـܠܰܐܟ̣̈ܶـܐ ܟـܙܳܡܪܺܝ ܒܫܽـܘܒـܚܶـܗ : ܘܰܐܚـܢܰـܐ ܟـܣܳܓ̣ـܕܺܝـܢܰܐ ܠܰܫـܡܶـܗ.

ܠܰܪܘܰܠ ܩܽـܘܪܳܐ ܘܬܰܠـܓܳܐ ܝܳـܐ :  ܗܶܫ ܗ̄ܺܝ ܒـܪܺܝܬ̣ܳܐ ܥܽـܘܬܡܳܐ ܝܳـܐ.

ܡܫܺܝ̣ـܚܳـܐ ܢܽــܘܪܳܐ ܘܢܽــܘܗܪܳܐ…

Läs mer


Notice: Undefined variable: app in /var/www/modersmal/sites/syriska/templates/modersmal/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/modersmal/sites/syriska/templates/modersmal/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12

Video Gallery