ܛܒ݂ܥܬܐ

ܛܘܝܳܒ ܝܘܠܦܳܢܐ ܠܰܝܳܠܘ̣ܦ̈ܐ ܚܰܕ̱̈ܬܐ

Att bana väg för nyanländas lärande - mottagande och skolgång. Den här informationen vänder sig till kommuner, landsting och skolor som tar emot nyanlända elever inom samtliga skolformer

ܛܘܝܳܒ ܝܘܠܦܳܢܐ ܠܰܝܳܠܘ̣ܦ̈ܐ ܚܰܕ̱̈ܬܐ ܕܟܳܐܬ̣ܶܢ ܠܗ̱ܘ ܣܘܶܝܕ.

ܡܰܘܕܥܳܢܘ̣ܬ̣ܰܬ̣ܶܗ ܠܰܫܰܢ ܗ̱ܰܟܰܪ̈ܟ̣ܐ ܘܗ̱ܰܡܰܕ̈ܫܬ̣ܐ ܕܟܳܡܰܝܕܝ̣ ܢܰܥܝ̣ܡ̈ܐ ܘܝܳܠܘ̣ܦ̈ܐ ܕܚܰܕ̱ܬ̣ܐ ܟܳܐܬ̣ܶܢ ܠܗ̱ܘ ܣܘܶܝܕ ...

ܛܒ݂ܥܬܐ

Grattis till Studenten - ܬܰܗܢܝ̈ܬܐ

ܡܽܗ̱ܘ ܓܰܒܳܐ ܕܺܗ̱ܝ ܟܳـܬ̣ܽܘܒܽܘܬ̣ܐ ܕܺܗ̱ܝ̣ ܕܰܦܐ ܕܠܶܫܳܢܐ ܣܽܘܪܝ̣ܳܝ̣ܳܐ، ܟܳܡܩܰܪܒ̣ܺܝܢـܐ ܬܰܗܢـܝ̈ܳـܬ̣ܐ ܠܶܒܳـܢܳـܝ̈ܳܬ̣ܐ ܠܰܝܳܠ̈ܘܦܶܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܬ̣ܘܪ̈ܝܐ ܕܡܶܕܕܶܗ ܗ̱ܺܝ̣ ܣܳܗܕܽܘܬ̣ܐ ܕܺܗ̱ܝ̣ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܬܪܰܝܳܢܝ̣ܬ̣ܐ، ܘܗ̱ܝ̣ ܣܳܗܕܽܘ̣ܬ̣ܳܐ ܕܽܗ̱ܘ ܒܶܝܬ̣ܨܰܘܒܐ ܒܽܗ̱ܘ ܝܰܪܚܰܐܗ̱ܢܳܐ ܕܰܚܙܝ̣ܪܢ 2014. ܘܟܳܛܶܠܒܺܝ̣ܢܰܐ ܠܗܽܘܢ ܟܽـܘܫܳـܪ̈ܐ ܘܫܽــܘ̈ܫܳܛܶܐ ܒܰܗܶܪ̈ܓܰܬ̣ܬܶܗ ܘܒܽܗ̱ܘ ܦܽܘܠܚܳܢܰܬ̣ܬ̣ܗ ܕܕܰܥܬܺܝܕ.
...
ܛܒ݂ܥܬܐ

ܝܘܠܦܳܢܐ ܠܰܝܳܠܘ̣ܦ̈ܐ ܚܰܕ̱̈ܬܐ

Att bana väg för nyanländas lärande - mottagande och skolgång.

ܛܘܝܳܒ ܝܘܠܦܳܢܐ ܠܰܝܳܠܘ̣ܦ̈ܐ ܚܰܕ̱̈ܬܐ ܕܟܳܐܬ̣ܶܢ ܠܗ̱ܘ ܣܘܶܝܕ.

ܡܰܘܕܥܳܢܘ̣ܬ̣ܰܬ̣ܶܗ ܠܰܫܰܢ ܗ̱ܰܟܰܪ̈ܟ̣ܐ ܘܗ̱ܰܡܰܕ̈ܫܬ̣ܐ ܕܟܳܡܰܝܕܝ̣ ܢܰܥܝ̣ܡ̈ܐ ܘܝܳܠܘ̣ܦ̈ܐ ܕܚܰܕ̱ܬ̣ܐ ܟܳܐܬ̣ܶܢ ܠܗ̱ܘ ܣܘܶܝܕܐ.

ܗ̱ܘ̣ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܢܰܥܝ̣ܡ̈ܐ ܕܰܓܳܠܘܝ̈ܐ ܝܰܘܡܳܐ ܥܰܠ ܝܰܘܡܳܐ ܟܳܙܳܝܶܕ ܗܰܪܟܶܐ ܒܗ̱ܘ̣ ܐܰܬ̣ܪܐ ܕܣܘܶܝܕ. ܡܗ̱ܰܘܟ̣ܰܐ ܟܳܢܳܦܶܠ ܘܳܠܝ̣ܬ̣ܐ ܪܰܒܬ ...

ܛܒ݂ܥܬܐ

Comenius projekt - ܡܶܙܰܠܬܐ ܥܽܘܪܦܢܝܬܐ

Inom ramen för Comenius projekt har jag fått möjligheten
att åka till Tourabdin i sydöstra Turkiet och jobbskugga en lärarkollega
vid St. Yakup skolan i Saleh

Utbyte 2014.pdf

Skugga en kollega.ppt

ܡܶـܙܰܠـܬܐ ܥܽـܘܪܦܳـܢܳـܝـܬܐ

 

ܒܺܗ̱ܝ ܡܥܰܕܪܳܢܽـܘܬ̣ܐ ܐܶܡـܘܳܬ̣ܳܢܳܝܬܐ ܕܽܗ̱ܘ ܡܰܟـܬ̣ܒܳܐ ܬܰܚـܪܰܙܬܳܢܳـܝܳܐ ܕܽܗ̱ܘ ܣܘܶܝـܕ، ܗܰܘܺܝ ܡܰـܙܠܳܐ ܥܽـܘܪܦܳܢܳܝܳܐ ...

ܛܒ݂ܥܬܐ

ܓܘ̣ܒܳܝܐ ܕܐܘ̣ܪܝ̣ܦܝ̣

Val till EUROPAPARLAMENTET 25 maj 2014
                                      
ܟܘ̣ܠ ܚܰܡܶܫ ܐܶܫܢ̈ܐ ܢܰܩܠܰܐ ܚܕܳܐ ܟܳܗ̱ܘܶܐ ܓ̣ܘ̣ܒܳܝܐ ܒܗ̱ܘ̣ ܚܘ̣ܝܳܕܐ ܕܐܘ̣ܪܝ̣ܦܝ̣. ܟܘ̣ܠ ܐܬ̣ܪܐ ܕܟ݄ܬܝܳܐ ܗܰܕܳܡܐ ܒܗ̱ܘ ܚܘܝܳܕܐ ܕܐܘ̣ܪܝ̣ܦܝ̣، ܟ݄ܬܠܶܗ ܙܶܕܩܳܐ ܕܶܡܓ̣ܰܒ̈ܐ ܐܰܡܡܰܬ̣ܠܳܢܰܝܕܶܗ ܘܰܐܩܳܝܘ̣ܡܰܝܕ̈ܶܗ ܡܶܢ̱ ܚܰܕ̱ܬ̣ܐ، ܠܰܫܰܢ ܗ̱ܘ ܒܰܪܠܰܡܶܢܬܐ ܕܐܘ̣ܪܝ̣ܦܝ
ܟܝ̣ܬܐ 28 ܐܰܬ̣ܪ̈ܰܘܳܬ̣ܐ ܕܟ݄ܬܢܶܐ ܗܰܕܳܡ̈ܐ ܒܗ ...
ܛܒ݂ܥܬܐ

ܝܰܘܡܐ ܕܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܐܬ̣ܘܪܳܝܐ

Modersmålslärare i Jönköping tillsammans med sina elever, firade assyriska/syriska modersmålsdagen    26 april i år. Det blev inte mindre än 150 föräldrar och modersmålselever som deltog på firandet. Eleverna höll tal, läste dikter, sjöng och spelade teater på sitt modersmål. Lärarna i sin tur berättade om modersmåletsbetydelse för elevernas fr ...

ܛܒ݂ܥܬܐ

ܐܶܣܦܝ̣ܪ ܪܶܓ̣ܠܐ

Fotboll

Fotboll och spelregler

ܐܶܣܦܝ̣ܪ ܪܶܓ̣ܠܐ ܐܶܫܬܥܶܢܝܐ ܒܰܣܝ̣ܡܳܐ ܘܪܚܝ̣ܡܳܝܳܐ ܡܗ̱ܝ̣ ܥܠܰܝܡܘ̣ܬ̣ܐ ܡܰܢ̱ ܪ̈ܒܐ ܘܡܑܰܢ̱ ܢܰܥܝ̣ܡ̈ܐ ܟܘ̣ܠܶܗ. ܘܟܘ̣ܠ  ܐܰܪܒܰܥ ܐܶܫ̈ܢܐ ܢܰܩܠـܰܐ ܚܕܐ ܐܰܓܘ̣ܕ̈ܐ ܕܗ̱ܰܢ ܐܰܬ̣ܪ̈ܰܘܳܬ̣ܐ ܟܳܠܶܬ̈ܡܝ̣ ܒܚܰܕ̱ ܐܰܬ̣ܪܐ ܘܟܳܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܒܡܘܪܳܝܐ ܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܐ ܥܰܠ ܗ̱ܘ ܟܳܣܐ ܕܗ̱ܝ̣ ܒܪܝ̣ܬ̣ܐ.

ܐܰܕܫܰܢ̱ܬܐ ܕܟܶܝܬܝܐ ܗ̱ܝ̣ ܫܰܢ̱ܬܐ ܕ 2014 ، ܗ̱ܘ ܡܘ̣ܪܳܝܐ ܕܐܶܣܦܝ̣ܪ ܪܶܓ̣ܠـܐ ܓܡܝ̣ ...