ܛܒ݂ܥܬܐ

ܝܘ̣ܬ̣ܪܳܢܐ ܕܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ

ܡ݄ܢ ܝܘ̣ܬ̣ܪܳܢܐ ܟܳܗ̱ܘܶܐ ܠܰܢ ܒܗ̱ܘ̣ ܬܶܘ̣ܠܝ̣ܦܐ ܕܗ̱ܘ ܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ؟ ܗ̱ܘ̣ ܐܰܬ̣ܪܐ ܕܟܳܐ ܝܳܨܶܦ ܠܰܫܰܢ ܗ̱ܘ̣ ܬܶܩܪܺܝܳܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ، ܡܶܢ ܒܰܝܢ ܗ̄ܰܢ ܐܰܬ̣ܪ̈ܰܘܳܬ̣ܐ ܚܪ̈ܶܢܐ ܟܘ̣ܠܠܶܗ، ܗ̱ܘ̣ ܐܰܬ̣ܪܳܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܣܘܶܝܕ ܝܳܐ.

ܫܡܰܥܽܘ̣ ܠܢܰܕܝܰܐ ܔܰܒܪܺܝ̣ܠ، ܘܠܶܦ̇ܪܳܘܦܶܣܘܪ ܟܰܢܢܰܬ̣ ܗܺܝ̣ܠܬܶܢܣܬܰܡ ܘܐܶܘܰܐ ܕܰܗܠ، ܥܰܠ ܗ̱ܘ ܐܰܣܘ̣ܪܐ ܕܠܰܠܬܰܚܬ.

Se programmet på UR

http://www.ur.se/Produ ...

ܛܒ݂ܥܬܐ

ܝܠܰܦ ܠܶܫܳܢܳܟ̣

ܬܘܪܓܳܡܳܐ

ܢܰܦ݄ܩ App ܒܗ̱ܘ݂ ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܘܪܝܳـܝܳܐ. ܗ̱ܘ ܚܰܕ ܕܟ݄ܬ ܠܶܗ ܡܳܒܺܝ݂ܠ ܬܶܠܺܝ݂ܦܘ݂ܢ ܕIphone ܐܰܘ Samsung  ܗܶܕܺܝ݂ ܟܺܝܒܶܐ ܒ݄ܦܫܝ݂ܺܛܘ݂ܬ݂ܐ ܕܝܳܠܶܦ ܗ̱ܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘ݂ܪܝܳـܝܳܐ

ܚܰܡܫܳܐ ܘܥܶܣܪܝ݂ 25 ܒܗ̱ܘ ܝܰܪܚܰܢܐ ܕܟ݄ܬܝܳܐ ܗ̱ܘ ܝܰܪܚܳܐ ܕܬܶܫܪܝ݂ܢ ܗ̱ܘ݂ ܩܰܕ̱ܡܳܝܳܐ، ܒܗ̱ܝ݂ ܫܳܥܬ݂ܐ 14.30 ܡܛܰܝܰܒ ܠܰܢ ܬܘ݂ܪܓܳܡܐ ܥܰܠܗ̱ܘ ܝ݂ܠܳܦܳܐ ܕܗ̱ܘ݂ ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܘ݂ܪܝܳـܳܝܐ ܥܰܠ ܕܰܪܒܳܐ ܕܰܬܶܠܺܝ݂ܦܳܢ̈ܐ ܕܗ̱ܘ ...

ܛܒ݂ܥܬܐ

ܥܰܣܩܘ̣ܬ̣ܐ ܕܗ̱ܝ̣ ܩܪܰܝܶܐ ܘܕܗ̱ܝ̣ ܟܬ̣ܰܒ̣ܬܐ

ܗ̱ܝ̣ ܥܰܣܩܘ̣ܬ̣ܐ ܕܗ̱ܝ̣ ܩܪܰܝܶܐ ܘܕܗ̱ܝ̣ ܟܬ̣ܰܒ̣ܬܐ

ܗ̱ܝ݂ ܥܰܣܩܘ݂ܬ݂ܐ ܕܗ̱ܘ݂ ܩܶܪܝܳܢܐ ܘܕܗ̱ܝ݂ ܟܬܰܒ݂ܬܐ ܘܕܝ݂ܣܠܰܟܣܝ݂ ܣܰܐ ܝܳܠܘ݂ܦ̈ܐ ܕܟܳܐ ܡܶܫܓ݂ܳܠܝ݂ ܒܠܶܫܳܢ̈ܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ، ܢܰܩܠܰܬ ܟܳܐ ܡ݄ܦܗ݄ܡ ܦܰܘܕܳܐ. ܗ̱ܘ݂ ܗܰܢܐ ܟܳܡ݄ܦܗ݄ܡ ܟ̣ܶܕ ܩܶܛܪܳܐ ܠܝܳܠܘ݂ܦ̈ܐ  ܕܝܳܠܦܝ݂ ܗ̱ܘ݂ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܶܝܕܳܝܐ. ܗ̱ܘ ܗܰܬ̣ܶܐ ܟܳܘܝܳܐ ܥܶܠܬ݂ܐ ܣܰܒܰܒ ܕܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܰܢ̱ ܝܳܠܘ݂ܦ̈ܐ ܕܟܳܠܳܙܰܡܶܗ ܥܘ݂ܕܪܳܢܐ ܒܰܗܶܪ̈ܓܰܬ݂ܶܗ، ܐܶܠܐ ܠ ...

ܛܒ݂ܥܬܐ

ܡܰܘܕܥܳܢܘ̣ܬ̣ܐ ܥܰܠ ܠܘ̣ܡܳܕܐ

ܠܰܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘ̣ܪܝܳܝܐ ܡܰܥܪܒܳܝܐ

ܗ̱ܝ̣ ܡܕܰܒܪܳܢܘ̣ܬ̣ܐ ܥܶܠܳܝܬܐ ܕܰܡܰܕܪ̈ܫܳܬ̣ܐ ܟܳܡܙܰܡܢܳܐ ܗ̄ܰܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܕܰܠܶܫܳܢ̈ܐ ܐܶܡܗܳܝ̈ܐ ܠܠܘ̣ܡܳܕܐ ܕܓ݄ܕ ܡ݄ܩܛ݄ܪ ܒܗ̱ܘ̣ ܣܝ̣ܩܘܡܐ27-28 ܒܗ̱ܘ̣ ܝܰܪܚܐ ܕܬܶܫܪܝ̣ܝܢ ܗ̱ܘ̣ ܩܰܕ̱ܡܳܝܐ ܒ݄ܣܛܳܘܟܗܳܘܠܡ. ܘܗ̱ܘ̣ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕ̱ܡܳܝܐ ܠܰܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܟܘ̣ܠܠܶܗ ܝܳܐ، ܘܗ̱ܘ ܝܰܘܡܐ ܕܰܬܪܶܝ ܦܪܝ̣ܫܳܝܐ ܠܰܫܰܢ ܟܘ̣ܠ ܡܰܠܦܳܢܐ ܕܡ݄ܫܬܰܘܬ݄ܦ ܒܗ̱ܘ̣ ܠܘ̣ܡܳܕܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܰܝܕܶܗ ...

ܛܒ݂ܥܬܐ

ܓ̣ܽـܘܒܳܝܐ - Val 2014


Artikeln handlar om Val 2014
 
ܝܰـܘܡܶܗ ܕܚܰـܕ̱ ܒܫܰܒܳܐ 14 ܒܽܗ̱ܘ ܝܰـܪܚܐ ܕܺܐܝܠܽܘܠ ܓܶܕܗܳܘܶܐ ܓ̣ܽܘܒܳܝܳܐ ܠܽܗ̱ܘ ܡܰܘܬܒܳܐ ܡܳܬ̣ܳܢܳܝܳܐ، ܘܠܽܗ̱ܘ ܡܰܘܬܒܳܐ ܕܺܗ̱ܝ ܟܰܪܟ̣ܽܘܬ̣ܐ ܘܠܽܗ̱ܘ ܡܰܘܬܒܳܐ ܕܺܗ̱ܝ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ̣ܳܐ ܕܺܗ̱ܝ ܦܢܺܝܬ̣ܐ.
 
ܡܰܢ ܟܺܝܒܶܗ ܕܳܐܒܶܗ ܩܳـܠܳܐ؟
ܠܰܫܰܢ ܕܩܳܕܪܰܐܢ̱ܬ ܝܳܗܒܰܬ ܩܳܠܳܐ ܟـܠܳـܙܶܡ ܡܟܰܡܠܰܬ 18 ܐܶܫـܢ̈ܶـܐ ܡܶـܩܶܡ ܡܽܗ̱ܘ ܝܰـܘܡܐ
ܕܽܗ̱ܘ ܓ̣ܽܘܒܳܝܐ. ܗ̱ܽܘ ...