ܡܐܡܪܐ ܥܠ ܠܫܢܐ ܐܡܗܝܐ ـ ܐܒܗܝܐ

ܡܐܡܪܐ ܥܠ ܠܫܢܐ ܐܡܗܝܐ ـ ܐܒܗܝܐ

 

ܩܳـܪ̈ܽܘܝܶܐ ܡܝܰـܩܪ̈ܶܐ ܘܝܳـܠܽـܘܦ̈ܶܐ ܪ̈ܚܺـܝ̣ـܡܶܐ، ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܡܰܥـܒܰܪ ܠܟ̣ܽـܘܢ ܒܶܛܠܳܢܳܐ ܥܰܡ ܝܰـܘܡ̈ܳܬ̣ܳܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ. ܒܫܰܝـܢܐ ܘܒܰܫܠܳܡܐ ܟܳܐܡܪ̱ܺܝـܢܰܐ ܠܟ̣ܽܘܢ ܠܺܗ̄ܝ ܣܳܥܽـܘܪܽܘܬ̣ܳܐ ܕܽܗ̄ܘ ܕܰܦܳܐ ܕܠܶܫܳܢܐ ܣܽܘܪܝ̣ܝ̣ܐ،  ܒܺܗ̄ܝ ܫܰܢ̱ܬܐ ܚܰـܕܬܳܐ ܕ:2016. ܥܰܡ ܣܰܒܪܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܫܰܢ̱ܬܐ ܕܳܟܛܳܥـܢܐ ܐܰܥܡܰܗ̇ ܫܰܝܢܐ ܘܫܠܳܡܐ ܥܰܡ ܦـܨܺܝـܚܽـܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܘܛܳـܒ̣̈ܳـܬ̣ܐ.

 

ܡܺܐܡܪܐ ܥܰܠ ܗ̄ܽܘ ܠܶܫܳـܢـܐ ـ  ܒܢܝ̣ܫܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝـܡ

ܗ̄ܽܘ ܠܶܫܳـܢܳـܐ ܣܽـܘܪܝ̣ܳܝ̣ܳـܐ   :   ܗ̄ܽܘ ܟـܠܺܝـܠܳܐ  ܐܰܒܳـܗܳܝܳـܐ.

ܗܺܝـܝܶـܐ ܝܳܐ ܗ̄ܽܘ ܩܰܕ̱ܡܳܝܳـܐ   :…

Läs mer

ܥܐܕܐ ܒܪܺܝܟ̣ܐ ܘܫܰܢ̱ܬܐ ܚܰܕܬܐ ܒܪܺܝܟ̣ـܬܐ

ܥܐܕܐ ܒܪܺܝܟ̣ܐ ܘܫܰܢ̱ܬܐ ܚܰܕܬܐ ܒܪܺܝܟ̣ـܬܐ

ܒܺܗ̱ܝ ܐܰܦܬ̣ܐ ܕܽܗ̱ܘ ܒܶܛܠܳـܢـܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܥܶܐܕܐ ܘܕܪܝ̣ܫ ܫܰܢ̱ܬܐ ܚܕܰܬܐ، ܟـܛܳܠܒܺܝܢܰܐ

ܠܰܩܳܪ̈ܘܝܐ ܕܺܗ̱ܝ ܕܰܦܳܐ ܝܰـܘܡ̈ܐ ܒܰܣܺܝܡ̈ܐ ܘܟܳܐܡܪܺܝܢܰܐ:

ܥܐܕܐ ܕܡܰܘܠܕܗ ܕܡܪܢ ܒܪܺܝܟ̣ܐ ܘܫܰܢ̱ܬܐ ܚܰܕܬܐ ܒܪܺܝܟ̣ـܬܐ!

ܥܰܠـܗ̱ܽܘ ܐܶܣܳܪܐ ܕܠܰـܠܬܰܚ ܟܺـܝܬ ܠܟ̣ܽܘܢ ܕܫܳـܡܥܺܝܬܽܘ ܥܰܠ ܙܡܺܝܪܬܐ ܚܠܺܝܬܐ ܕܽܗ̱ܘ ܥܶܐܕܐ

 ܟـܬ̣ܘܒـܘܿܬܐ. ܐܦܪܝܡ ܘܫـܡـܥܘܿܢ 

https://www.youtube.com/watch?v=vSp9NxV9LjI

ܬܽܘܪܓܡܐ ܥܰܠ ܗ̄ܺܝ ܐܳܠـܨܳܝܽـܘܬ̣ܐ ܕܽܗ̄ܘ ܠܶܫܢܐ

ܬܽܘܪܓܡܐ ܥܰܠ ܗ̄ܺܝ ܐܳܠـܨܳܝܽـܘܬ̣ܐ ܕܽܗ̄ܘ ܠܶܫܢܐ

ܡـܛܰـܝܶـܒ ܬܽܘܪܓܳܡܳܐ ܛܳـܒ ܡܰـܘܬ̣ܪܳܢـܐ، ܥܰܠ ܗ̄ܺܝ ܐܳܠـܨܳܝܽـܘܬ̣ܐ ܕܽܗ̄ܘ ܠܶܫܳܢܐ ܣܽـܘܪܝ̣ܝ̣ܐ ܡܺܗ̄ܝ ܡܕܰܪܓ̣ܳـܢܺܝܬ̣ܐ ܪܰܒܬ̣ܳܐ ܐܰܘܟܺـܝܬ̣ ܕܳܘܟـܬܳܘܪ ܣܺܝـܢܰܐ ܬܶܐܙܶܠ.  ܗ̄ܺܝ ܡܰܠـܦܳܢܺܝܬ̣ܐ ܣܺܝـܢܰܐ، ܟܳـܗܳܪܓܳܐ ܘܟܳـܡܠܦܐ ܒܽܗ̄ܘ ܦܶܪܥܳـܐ ܕܰܠܶܫـܢ̈ـܐ ܫܺܝܡܳܝ̈ـܐ ܒܽـܗ̄ܘ ܒܶܝܬ̣ ܨܰܘܒܳܐ ܕܐܽܘܦ̇ـܨܰܠܰܐ ـ ܣـܘܶܝـܕ.

ܟܺܝܬ ܠܟ̣ܽܘܢ ܕܫܳـܡܥܺܝܬܽܘ ܗ̄ܽܘ ܬܽܘܪܓܳܡܐ، ܒܽܗ̄ܘ ܐܶܣܳܪܐ ܕܠܰܠـܬܰܚ ܐܰܘ ܒܽܗ̄ܘ ܟܒ̣ܳܫܳܐ ܕܥܰܠ ܗ̄ܺܝ ܨܽܘܪܬܳܐ:

http://www.assyriatv.org/2015/12/sina-tezel-om-surayt-i-diaspora-och-ungdomars-forhallningssatt-till-spraket/  

Sina Tezel om Surayt i diaspora och ungdomars…

Läs mer

ܡܰܢ ܟܶܝܬ ܠܶܗ ܙܶܕܩ ܕܐܳܒܶܗ ܣܳܗܕܘ̣ܬܐ ܠܰܝܳܠܘ̣ܦ̈ܐ

VEM FÅR SÄTTA BETYG

ܠܦܘ̣ܬ̣ ܐܰܩܳܢܘ̣ܢ̈ܐ ܚܰܕ̈ܬ̣ܐ ܕܗ̱ܘ ܝܘ̣ܠܦܳܢܐ ܒܰܣܘܶܝܕ، ܗ̄ܰܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ̱ܢ ܣܳܗܕܘ̣ܬ̣ܐ ܕܗ̱ܘ ܝܘ̣ܠܦܳܢܐ ܕܟܝ̣ܬܝܳܐ ܩܳܢܘ̣ܢܳܝܬܐ ܘܡܰܩܒܰܠܬܐ ܐܰܘܟܝ̣ܬ̣ ܒܗ̱ܝ̣ ܐܰܡܢܶܐ ܕܟܳܡܰܩܪܶܢ ܠܰܝܬ ܠܶܗ̱ܢ ܙܶܕܩܐ ܕܐܳܒܶܢ ܣܳܗܕܘ̣ܬ̣ܐ ܠܰܝܳܠܘ̣ܦ̈ܐ. ܒܰܠܚܘ̣ܕ ܗ̄ܰܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܕܟܶܬ ܠܶܗ̱ܢ ܣܳܗܕܘ̣ܬ̣ܐ ܩܳܢܘ̣ܢܳܝܬܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܬܶܘܠܝ̣ܦܐ ܟܝ̣ܒܶܢ ܕܐܳܒܶܢ ܣܳܗܕܘ̣ܬ̣ܐ ܠܰܝܳܠܘ̣ܦ̈ܐ. ܐܳܘܥܕܐ ܟܝ̣ܬܐ ܠܩܘ̣ܪܒܐ ܕܰܬܡܳܢܰܥܣܰܪ ܐܰܠܦܐ ܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܒܗ̱ܘ̣ ܣܘܶܝܕ ܕܠܰܝܬ ܠܗ̱ܶܢ ܣܳܗܕܘ̣ܬ̣ܐ ܡܰܩܒܰܠܬܐ ܘܩܳܢܘ̣ܢܳܝܬܐ ܕܩܳܕܪܝ̣ ܕܐܳܒܶܢ ܣܳܗܕܘ̣ܬ̣ܐ ܠܰܝܳܠܘ̣ܦܰܬ̣ܬ̣ܶܗ.…

Läs mer

ܬܰܫܥܝ̣ܬܐ ܕܡܪܝ ܙܳܟ̣ܶܐ ـ ܢܺـܝـܩـܘܿܠܐܘܿܤ

ܬܰܫܥܝ̣ܬܐ ܕܡܪܝ ܙܳܟ̣ܶܐ ـ ܢܺـܝـܩـܘܿܠܐܘܿܤ

ܡܳܪܝ̱ ܙܳܟ̣ܶـܐ

ܟܽܘܠ ܫܰܢ̱ܬܳܐ 6 ܒܽܗ̄ܘ ܝܰـܪܚܳܐ ܕܟܳـܢܽـܘܢ ܩܰܕ̱ܡܳܝܳܐ، ܟـܢܳـܦܶܠ ܗ̄ܽܘ ܥܶܐܕܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܙܳܟ̣ܶܐ. ܗ̄ܽܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܙܳܟ̣ܐ، ܡܰܘܠܶܕ ܚܶـܕܳܪ ܗ̄ܺܝ ܫܰܢ̱ܬܳܐ 280  ܒܶܬ̣ܶܪ ܡܫܺܝ̣ـܚܳܐ ܒܺܗ̄ܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܦܱ̇ܰܬܰܪܰܐ، ܕܟܳـܢܳܦܠܳܐ ܒܽܗ̄ܘ ܐܰܬ̣ܪܳܐ ܕܬܽܘܪܟܺܝܰܐ.

ܒܽܗ̄ܘ ܐܶܣܳܪܳܐ ܕܠܰܠܬܰܚ، ܟܺܝܬ ܠܟ̣ܽܘܢ ܕܫܳܡܥܺܝܬܽܘ ܗ̄ܺܝ ܬܰܫܥܺܝܬ̣ܳܐ ܕܡܳܪܝ ܙܳܟ̣ܶـܐ.

  

https://www.youtube.com/watch?v=p-1Kb6NTxIc

 

Mor Zokhe/Sankt Nikolaus av Myra (280 - 351) S:t Nikolaus ursprung…

Läs mer

ܣܦܰܪ ܡܶܠ̈ܐ

ܣܦܰܪ ܡܶܠ̈ܐ

Ordlista på

Svenska-Syriska och Syriska-Svenska

ܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܡܝܰܩܪ̈ܐ

ܐܰܚܢܰܐ ܡܗ̱ܝ̣ ܟܳܬ̣ܘ̣ܒܘ̣ܬ̣ܐ ܕܕܰܦܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘ̣ܪ̈ܝܳܝܐ ܗܳܐ ܟܳܡܰܫܡܥܝ̣ܢܰܠܟ̣ܘ̣ ܛܶܒܐ ܡܰܦܨܚܳܢܐ.

ܒܬ̣ܪ ܡܶܗ ܐܶܫܢ̈ܐ ܓ̣ܰܠܰܒܶܐ ܒܗ̱ܘ̣ ܬܶܘܠܝ̣ܦܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘ̣ܪ̈ܝܳܝܐ، ܒܰܡܰܕܪ̈ܫܳܬ̣ܐ ܪ̈ܘ̣ܫܡܳܝܳܬ̣ܐ ܒܟܰܪܟ̣ܘ̣ܬ̣ܐ ܕܗ̱ܝ̣ ܡܕܝ̣ܢ̱ܬܐ ܕܳܐܪܶܒܪܘ̣ ܒܐܰܬ̣ܪܐ ܕܰܣܘܶܝܕ، ܡܰܘܦܰܩܠܶܗ ܡܰܠܦܳܢܐ ܡܘ̣ܣܰܐ ܐܶܪܕܝ̣ܫ ܣܦܰܪܡܶܠ̈ـܐ ܒܠܶܫܳܢܐ ܣܘܶܝܕܳܝܐـ ܣܘ̣ܪܝܳܝܐ ܘ ܣܘ̣ܪܝܳܝܐ ܣܘܶܝܕܳܝܐ.

ܟܶܬ ܠܰܢ ܣܰܒܪܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܠܶܟܣܝ̣ܟܳܘܢܰܢܐ ܕܗܳܘܶܐ ܡܥܰܕܪܳܢܐ ܘܡܰܘܬ̣ܪܳܢܐ ܠܰܡܠܦܳܢ̈ܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ…

Läs mer

ܡܰܙܡܘܪ̈ܐ ܕܕܰܘܝܕ

ܡܰܙܡܘܪ̈ܐ ܕܕܰܘܝܕ

 

 

 

 

ܡܠܦܢܐ ܘܦ̇ܪܳܘܦܶܣܘܪ ܥܒܶܕܡܫܝ̣ـܚܐ ܣܥܕܺܝ

 ܩܳـܪ̈ܽܘܝـܐ ܡܝܰـܩܪ̈ܐ، ܒܺܗ̄ܝ ܝܰـܨܺܝـܦܽـܘܬ̣ܐ ܕܽܗ̄ܘ ܡܰܠـܦܳܢܐ ܡܝܰܩܪܐ ܥܒܶܕܡܫܝ̣ـܚܐ ܣܰܥܕܺܝ، ܡܰܛܺܝ ܠܰܢ ܡܢܳܬ̣ܐ ܡܽܗ̄ܘ ܬܽܘܪܓܳܡܐ ܕܰܡܰـܙܡܽـܘܪ̈ܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܠܽܗ̄ܘ ܠܶܥـܙܳܐ ܣܽܘܪܝ̣ܝ̣ܐ ܕܛܽـܘܪܥܒܕܝܢ. ܐܰܚـܢܰܐ ܣܬܶܝ، ܠܰܫܰـܢ ܕܦܶܠܓ̣ܺܝـܢܰܐ ܗ̄ܺܝ ܦـܨܺܝـܚܽـܘܬ̣ܰܬ̣ܶܗ ܐܰܥܡܰܝܟ̣ܽـܘ، ܐܰܒܺܝـܥܺܝـܢܰܐ ܘܡܶܕܠܰܢ ܦܣܳܣܳܐ ܡܽܗ̄ܘ ܡܠܦܢܐ ܕܡܰܢܚܬܺܝܢܐ ܗ̄ܝ̣ ܡܢܳܬ̣ܐ ܩܰܕ̱ܡܳܝܬܳܐ ܕܽܗ̄ܘ ܬܽܘܪܓܳܡܳܐ. ܟܳـܡܗܰܢܶـܝـܢܰܐ ܡܠܦܢܐ ܥܒܶܕܡܫܝ̣ـܚܐ ܘܟܽܘܠ ܚܰـܕ̱ ܕܗܰܘܺܝ ܠܶܗ ܫܰـܘܬܳܦܽـܘܬ̣ܳܐ ܒܽܗ̄ܘ ܥܒ̣ܳܕܳܐ ܫܰܦܺܝܪܰܐܗ̱ܢܳܐ. ܟܺܝܬ…

Läs mer


Notice: Undefined variable: app in /var/www/modersmal/sites/syriska/templates/modersmal/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/modersmal/sites/syriska/templates/modersmal/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12

Video Gallery