ܫܰـܢ̱ܬܐ ܒܪܺܝܟ̣ـܬܐ ܘܐܰܡܺܝـܢܽܘܬ̣ܐ ܛܳܒܬ̣ܐ

ܫܰـܢ̱ܬܐ ܒܪܺܝܟ̣ـܬܐ ܘܐܰܡܺܝـܢܽܘܬ̣ܐ ܛܳܒܬ̣ܐ

 

 

ܫܰـܢ̱ـܬܳܐ ܒܪܺܝܟ̣ـܬܳܐ!

 

ܕܬܶܗܘܶܐ ܫܰـܢ̱ܬܳܐ ܕܒܽــܘܪ̈ܟܳـܬ̣ܳܐ  :  ܕܬܶܗܘܶܐ ܫܰـܢ̱ܬܳܐ ܕܚܰـܕܘ̈ܳܬ̣ܳܐ

ܒܳܗ̇ ܢܶـܗܘܽܘܢ ܟܽܠ ܝܰـܘ̈ܡܳܬ̣ܳܐ  : ܕܰܒ̣ܫܳܐ ܘܚܰܠـܒ̣ܳܐ ܘܛܳـܒ̈ܳܬ̣ܳܐ

 

ܒܳܗ̇ ܛـܠܳـܝ̈ܶܐ ܐܺܝܕܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ : ܡܶܬ̣ܒܰܣـܡܺܝܢ ܒـܗܳܢܳـܐ ܥܺـܐܕܳܐ

ܘܰܠܟܽـܠܗܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܩܠܺܝܕܳܐ : ܠܡܶܩܢܳܐ ܚܽـܘܒܳܐ ܘܝܰـܕܺܝـܕܳܐ

 

ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܰܫܠܳܡܳܐ ܢܺܝـܫܳܐ  : ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܚܰܒܪܽܘܬ̣ܳܐ ܦܪܺܝـܫܳܐ

ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܛܠܺܝ̣ܡܳܐ ܘܰܚܒܺܝ̣ܫܳـܐ : ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܣܢܺܝ̣ܩܳܐ ܘܰܬܥܺܝܫܳܐ

 

ܫܰـܢ̱ܬܳܐ ܕܫܰܝـܢܳܐ ܠܶܐܡــܘ̈ܳܬ̣ܳܐ :…

Läs mer

ܥܐܕܐ ܕܡܘܠܕܗ ܕܡܪܢ ܒܪܝ̣ܟܐ ܘܫܢ̱ܬܐ ܕܚـܕ̈ܘܬܐ ܘܛܒ̈ܬܐ

ܥܐܕܐ ܕܡܘܠܕܗ ܕܡܪܢ ܒܪܝ̣ܟܐ ܘܫܢ̱ܬܐ ܕܚـܕ̈ܘܬܐ ܘܛܒ̈ܬܐ

 

ܚـܙܶܐ ܠܰܢ ܟܽـܘܟܒ̣ܳܐ ܒܰܗܽܘܪܐ

 

 

ܚـܙܶܐ ܠܰܢ ܟܽـܘܟــܒ̣ܳܐ ܒܰـܗܽܘܪܳܐ :  ܥܰܠ ܒܶܝܬ̣ܠܚܶܡ ܗ̄ܽܘ ܛܽܘܪܐ.

ܘܠܰـܠܬܰܚ ܡܶܢܶܗ ܚـܙܶܐ ܢܽـܘܪܳܐ :  ܟـܢܳـܦܶܩ ܡܶܐ ܬܰܡܳܐ ܢܽـܘܗܪܳܐ.

     ܗܦܟ̣ـܬܐ

ܛܰـܠـܝܳܐ ܚܰܠـܝܳܐ ܓܢܶܐ ܒܽܗ̄ܘ ܗܽܘܪܝܳܐ : ܫܰܠܝܳܐ ܘܡܰܠـܝܳܐ ܡܽܗ̄ܘ ܢܽـܘܗܪܳܐ ܝܳܐ.

ܐܰ ܡܰـܠܰܐܟ̣̈ܶـܐ ܟـܙܳܡܪܺܝ ܒܫܽـܘܒـܚܶـܗ : ܘܰܐܚـܢܰـܐ ܟـܣܳܓ̣ـܕܺܝـܢܰܐ ܠܰܫـܡܶـܗ.

ܠܰܪܘܰܠ ܩܽـܘܪܳܐ ܘܬܰܠـܓܳܐ ܝܳـܐ :  ܗܶܫ ܗ̄ܺܝ ܒـܪܺܝܬ̣ܳܐ ܥܽـܘܬܡܳܐ ܝܳـܐ.

ܡܫܺܝ̣ـܚܳـܐ ܢܽــܘܪܳܐ ܘܢܽــܘܗܪܳܐ…

Läs mer

ܗ̄ܝ̣ ܬܫܥܝ̣ܬܐ ܕܡܪܝ ܙܟ̣ܐ

ܗ̄ܝ̣ ܬܫܥܝ̣ܬܐ ܕܡܪܝ ܙܟ̣ܐ

ܦܺܝܠـܡ ܟܰܪܝܳܐ ܠܰـܙܥܽـܘܪ̈ܐ ܘܠܰـܪ̈ܰܒܐ ܥܰܠ ܗ̄ܽܘ ܩܰܕܺܝܫܐ ܡܳܪܝ̱ ܙܳܟ̣ܶܐ.

En kort film för barn och vuxna om Mor Zokhe-Sankt Nikolaus

https://www.youtube.com/watch?v=p-1Kb6NTxIc

 

 ܐܦܪܝܡ ܓ̰ܐܢ

 

 

ܢܝ̣ܣܢ ܝܪܚܐ ܕܘܰܪ̈ܕܐ ܘܗܰܒ̈ܒܐ

ܢܝ̣ܣܢ ܝܪܚܐ ܕܘܰܪ̈ܕܐ ܘܗܰܒ̈ܒܐ

  

 

ܐܳܗ ܡܳܐ ܦܐܶܝܢ ܠܰـܝ̈ـܠܰܝ ܢܺܝܣܳܢ    ܘܰܟـܡܳـܐ ܒܰـܣܺܝܡ ܒܗܽܘܢ ܫܰـܗܪܳܐ:

ܒܓܰـܢ̈ܶـܐ ܕܰܒـܘܰܪ̈ܕܶܐ ܦـܪ̈ܺܝــܣܳܢ     ܘܰܢـܨܺܝـܒ̈ܳܢ ܥܰܠ ܝܰـܕ ܢܰـܗܪܳܐ.

 

ܐܰܝـܟܳܐ ܕܥܰܠ ܓܰـܠ̱̈ـܠܶܐ ܕܡܰـܝ̈ܳܐ     ܡܶـܬ̣ܗܰܦـܟ̣ܺܝܢ ܙܰܠ̈ـܓܶܐ ܕܣܰـܗܪܳܐ:

ܐܰܟ ܒܰـܪ̈ܩܶܐ ܕܒܰـܐܦ̈ܰـܝ ܫـܡܰܝ̈ܳܐ     ܡܶـܬ̣ܚܰـܘܶܐ ܒܗܽܘܢ ܗܰܘ ܙܰܗܪܳܐ.

 

ܠܬܰܚܬ ܙܢܰـܝ̈ ܘܰܪ̈ܕܶܐ ܪ̈ܺܝـܚـܬ̣ܳܢܶـܐ   ܠܥܶܠ ܟܰـܘ̈ܟـܒܶـܐ ܙܰܗܝ̣ܰـܝ̣ ܢܽـܘܗܪܳܐ:

ܡـܨܰܒـܬܺܝܢ ܒܓܰـܘ̈ܢܶـܐ ܦܰـܬܳܢ̈ܶـܐ   ܕܥܰـܝـܢܳـܐ ܡܶܢ ܚـܙܳܬ̣ܗܽܘܢ ܓܳـܗܪܳܐ.

 

ܘܐܳܦ ܣܰܗܪܳܐ ܡܰܢܗܰܪ ܠܰܐܪܥܳـܐ       ܐܰܟ ܫܶܡܫܳܐ ܡܶـܨܥܰܬ̣…

Läs mer

ܥܶܐܕ̈ܐ ܡܩܰܕܫ̈ܐ

ܥܶܐܕ̈ܐ ܡܩܰܕܫ̈ܐ

ܗܶܪ̈ܓܐ ܒܠܶܫܳܢܐ ܕܣܘ̣ܪܰܝܬ ܥܰܠ ܬܠܳܬ̣ܐ ܥܶܐܕ̈ܐ ܡܩܰܕܫ̈ܐ، ܐܰܟ̣ ܥܶܐܕܐ ܕܗ̱ܝ̣ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܠܽܘܣܺܝܰܐ، ܘܥܶܐܕܳܐ ܕܡܰܘܠܳـܕܳܐ ܕܡܳـܪܰܢ ܝܶܫܘܽܥ ܡܫܺܝــــܚܳܐ. ܘܥܶܐܕܳܐ ܕܪܺܝܫ ܫܰܢ̱ـــــــــــܬܳܐ

EDE MQADSHE.pdf

 ܥܶܐܕܳܐ ܕܩܰܕܝܫܬܳܐ ܠܘܽܣܝܐ

 ܬܠܳܬܼܰܥܣܰܪ ܒܽܘ ܝܰܪܚܳܐ ܕܟܳܢܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܺܝ ܥܺܕ̱ܬܳܐ ܘܐܽܘ ܐܰܬܼܪܳܐ ܕܽܘ ܣܘܶܕ ܟܶܡܥܰܝܕܺܝ ܐܽܘ ܥܺܕܳܐ ܕܺܝ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܠܽܘܣܝܰܐ، ܘܗܰܘܟܼܐ ܟܣܰܝܡܺܝ ܚܰܓ̈ܶܐ ܒܰܡܰܕܶܪ̈ܫܳܬܼܶ̈ܐ ܘܒܓܰܢ̱ܰܬܼܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܒܰܥܺܝـ̈ܬܳܬܼܶܐ ܘܒܰܚܽܘܕܪ̈ܶܐ ܘܶܒܕܽܘܟܳ̈ܬܼܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܶܢܶܐ، ܟܥܳܒܪܳܐ ܐܺܝ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܠܽܘܣܺܝܐ ܘܥܰܠ ܪܺܝܫܰܐ…

Läs mer

ܝـܘܡܐ ܬܒܝܠܝܐ ܕܠܫܢܐ ܐܡܗܝܐ

 ܝـܘܡܐ ܬܒܝܠܝܐ ܕܠܫܢܐ ܐܡܗܝܐ

      ܘ21  ܒܽܗ̱ܘ ܝܰܪܚܳـܐ ܕܰܫܒ̣ܳܛ، ܦܪܺܝܫ ܝܰـܘܡܳܐ ܬܺܒܶܝܠܝܐ ܡܺܗ̱ܝ ܡܛܰܟܰܣܬܐ ܕܐܶܡـܘ̈ܳܬ̣ܐ ܡܚܰـܝ̈ـܕܳܬ̣ܐ «ܝܽـܘܢܶـܣـܟܳܐ«، ܠܽܗ̱ܘ ܐܺܝܩܪܳܐ ܕܽܗ̱ܘ ܠܶܫܳـܢܐ ܐܶܡܗܳܝـܐ. ܐܰܚـܢܰܐ ܣܬܶܝ ܒܽܗ̱ܘ ܝܰـܘܡܳܐ ܪܽܘܫܡܳܝܰܐܗ̱ܢܳܐ، ܡܽܗ̱ܘ ܓܰܒܳܐ ܕܽܗ̱ܘ ܕܰܦܐ ܕܠܶܫܳܢܐ ܣܽܘܪܝ̣ܝ̣ܐ، ܟܳܡܩܰܪܒܺܝܢܰܐ ܬܰܗܢܝ̈ܳܬ̣ܐ ܘܥܽـܘ̈ܕܥܕܐ ܒܪ̈ܺܝܟ̣ܐ ܠܟܽܘܠܠܶـܗ ܗ̱ܰܠܶܫܳܢ̈ܐ ܕܟܺܝܬ ܒܽܗ̱ܘ ܥܳܠܡܐ ܘܟܳܐܡܪ̱ܺܝܢܐ: ܗܳܘܶܐ ܝܰـܘܡܳܐ ܒܪܺܝܟ̣ܐ!

 

ܙܡܝ̣ܪܬܐ: ܠܫـܢܐ ܕܐܘܡܬ̣ܐ ـ ܣܝ̣ܡ ܠܡܠـܦܢܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܚܰـܩ ܘܶܝـܪܕܝ̣ 

ܠܶܫܳܢܐ ܕܽܐܘܡܬ̣ܳܐ، ܐܳܘ̃ ܫܽܘܒـܗܳܪܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܶܝܬ̣ ܥܰܡ̱̈ܡܶـــܐ.

ܐܰܢـܗܰܪ ܬܰܪ̈ܥـܝܳـܬ̣ܰܢ،…

Läs mer

ܢܝܢܘܐ ܘܢܘܝܘܪܟ

ܢܝܢܘܐ ܘܢܘܝܘܪܟ

ܩܳܪ̈ܘ̣ܝܐ ܡܝܰܩܪ̈ܐ!

 ܐܰܕܫܰܢ̱ܬܐ ܗܰܘܝ̣ ܠܶܗ ܠܐܰܓܘܢܝ̣ܣܛܐ، ܓܶܠܝܘ̣ܢܳܪܐ ܘܟܳܬ̣ܘ̣ܒܐ ܢܰܥܘ̣ܡ ܦܰܐܝܩ ܙܶܕ ܡܶܢ ܡܳܐܐ ܫܢܝ̈ܐ ܕܔܒܺܝ̣ܪ ܕܢܳܦܶܩ ܘܕܶܡܓܰܠܘܶܐ ܡܗ̱ܘ̣ ܐܰܬ̣ܪܰܝܕܶܗ ܒܶܝܬ̣ܢܰܗܢܰܗܪ̈ܝܢ ܘܡܗ̱ܝ ܡܕܝ̣ܢ̱ܬܰܝܕܶܗ ܗ̱ܝ̣ ܚܠܝ̣ܬ̣ܐ ܐܳܡܝ̣ܕ. ܡܓܰܠܘܶܐܠܶܗ ܠܐܰܡܶܪܝ̣ܟܰܐ، ܐܰܘܟܝ̣ܬ̣ ܬܠܳܬ̣ ܫܢܰܝ̈ܐ ܡܶܩܶܡ ܡܗ̱ܝ ܫܰܢ̱ܬܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܣܰܝܦܐ ܕ 1915 ܡܶܢ ܬܘܪܟܺܝܰܐ. ܘܦܰܝܶܫ ܬܰܡܳܢ ܗܘ̣ܠ ܠܗ̱ܝ̣ ܢܫܰܡܬ̣ܐ ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܰܚܰܝܰܝܕ̈ܶܗ ܐܰܘܟܝ̣ܬ̣ 5 ܒܰܫܒܳܛ 1930 ܡܰܪܦܶܠܶܗ ܗ̱ܝ̣ ܪܘ̣ܚܰܝܕܶܗ. ܗܳܐ ܥܰܒܶܪ ܫܶܬ̣ ܘܬܡܳܢܝ̣ܢ ܫܢܰܝ̈ܐ…

Läs mer


Notice: Undefined variable: app in /var/www/modersmal/sites/syriska/templates/modersmal/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/modersmal/sites/syriska/templates/modersmal/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12

Video Gallery