ܢܝ̣ܣܢ ܝـܪܚܐ ܕܗܒܒ̈ܐ

ܢܝ̣ܣܢ ܝـܪܚܐ ܕܗܒܒ̈ܐ

ܡܺܐܡܪܐ ܥܰܠ ܝܰܪܚܐ ܕܢܺܝܣܢ
ܒܝܕ ܡܠܦܢܐ ܥܒܶܕ ܝܶܫܘܥ ܕܨܘܒܐ  ♱ 1318 
 
ܙܰܒܢܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܘܠ ܙܒܰܢ ܢܳـܨܰܚ: ܪܡܰـܙ ܠܺܝ ܒܫܶܬܩܶܗ ܕܶܐܫܰܒܰܚ .
ܠܗܰܘ ܕܰܒܟܽܠ ܫܽـܘܦܪ̈ܺܝܢ ܢܰـܨܰܚ : ܠܚܰܪܫܽـܘܬ̣ܶܗ ܕܒܶܗ ܠܰܢ ܢܰـܦـܨܰܚ .
ܐܳܘ ܟـܡܳܐ ܪܓ̣ܺܝܓ̣ ܘܫܰܦܺܝܪ ܘܰܦܐܶܐ : ܘܡܶܢ ܟܽـܠـܗܽܘܢ ܝܰـܪ̈ܚܐ ܝܳܐܶܐ .
ܢܺܝܣܢ ܝܰـܪܚܐ ܒܟܽܠ ܕܰܓܐܶܐ : ܘܰܒܟܽܠ ܗܶܕܪ̈ܺܝܢ ܡܶܬ̣ܢܰـܨܰܚ .

ܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܣܳܦܩ̈ܐ

ܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܣܳܦܩ̈ܐ

ܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܣܳܦܩ̈ܐ

ܗ̱ܘ̣ ܘܰܙܝ̣ܪܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܝܘ̣ܠܦܳܢܐ ܒܗ̱ܘ̣ ܣܘܶܝܕ܆ ܓܘܣܬܰܦ ܦܪܺܝ̣ܕܘ̣ܠܝ̣ܢ، ܟܳܒ݄ܥ ܕܐܳܒܶܗ ܡܟܳܢܘ̣ܬ̣ܐ ܕܫܘ̣ܓ̣ܠܐ ܘܕܡܰܫܓ̣ܶܠ ܗ̄ܰܡܰܠܡܳܢ̈ܐ ܣܳܦܩ̈ܐ ܢܘ̣ܟ̣ܪ̈ܳܝܐ ܕܟ݄ܬ ܠܗ̱ܶܢ ܣܳܗܕܘ̣ܬ̣ܐ ܡܗ̱ܘ ܐܰܬ̣ܪܰܬ̣ܬ̣ܶܗ ܘܕܚܰܕ̱ܬ̣ܐ ܐܰܬ̣ܶܢ ܠܗܰܪܟܶܐ. ܗ̄ܰܡܰܠܦܳܢܰܢܝ̣ ܟܳܠܳܙܶܡ ܕܦܳܠܚ̈ܝ̣ ܒܰܡܰܕܪ̈ܫܳܬ̣ܐ ܘܡܫܰܪܶܝܢ ܒܗ̱ܘ̣ ܫܘ̣ܓ̣ܠܐ ܘܕܡܰܩܪܶܝܢ. ܟܳܐܡܰܪ ܦܪܺܝ̣ܕܘ̣ܠܝ̣ܢ.

ܗ̱ܝ̣ ܘܳܠܝ̣ܬ̣ܐ ܕܰܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܢܘ̣ܟ̣ܪ̈ܳܝܐ ܚܰܕ̱̈ܬ̣ܐ؛ ܒܗ̱ܝ̣ ܩܰܕ̱ܡܰܝܬܐ ܕܶܡܫܰܪܶܢ ܕܡܰܩܪܶܢ ܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ ܘܥܰܡ ܓܰܒܶܗ ܕܗ̱ܘ ܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ ܕܗܳܘܶܢ ܡܥܰܕܪ̈ܳܢܐ ܠܰܝܳܠܘ̣ܦ̈ܐ ܒܰܗܶܪ̈ܓܰܬ̣ܬ̣ܗ ܗ̄ܰܚܪ̈ܶܢܐ…

Läs mer

ܡܫܐܠܘܬ̣ܐ ܡܫܘܬܦܬܐ

ܡܫܐܠܘܬ̣ܐ ܡܫܘܬܦܬܐ

 

 

ܡܫܰܐܠܽـܘܬ̣ܐ ܡـܫܰـܘܬܰܦـܬܐ

ܗ̱ܺܝ ܚܽـܘܓܬ̣ܳܐ ܕܺܗ̱ܝ ܓܳܠܽܘܬ̣ܐ ܒܽܗ̱ܘ ܐܰܬ̣ܪܐ ܕܽܗ̱ܘ ܣـܘܶܝܕ، ܣܶܡ ܠܰܗ ܘܡܛܰـܘܰܪ ܠܰܗ ܡܶܬ̣ܥܰܕܪܳܢܽܘܬ̣ܐ ܥܰܡ ܬܡܳܢܶܐ ܫܽܘܠܛܰـܘ̈ܳܬ̣ܐ ܚـܪ̈ܳܢـܝܳܬ̣ܐ ܕܒܽܗ̱ܘ ܐܰܬ̣ܪܐ. ܗ̱ܺܝ ܡܶܬܥܰܕܪܳܢܽܘܬ̣ܐ ܓܕܳܐܬ̣ܝܳܐ ܠܰܗܘܳܝܳܐ، ܠܰܫܰܢ ܕܶܡܦܰܫܩܐ ܘܡܰܟ̣ܺܝـܦܳܐ ܗ̱ܺܝ ܡܠܰܚـܡܳـܢܽܘܬ̣ܐ ܕܰܓܰܠـܘ̈ܳܝܐ ܚܰـܕ̱̈ܬ̣ܶܐ ܒܓܰܘܶܗ ܕܽܗ̱ܘ ܟ̣ܢܽܘܫܝܐ ܣܘܶܝܕܳܝܐ.

ܗܳܐܥـܕܳܐ ܟܡܳܐ ܫܽܘܠܛܰـܘ̈ܳܬ̣ܐ ܟܣܳܡܟ̣ܺܝ ܘܟܳܡܥܰܕܪܺܝ ܗ̱ܽܘ ܢܺـܝـܫܳܐ ܠܰܫܰܢ ܕܶܡܥܰܫـܢܝ̣ ܗ̱ܺܝ ܡܶܬܥܰܕܪܳܢܽـܘܬ̣ܐ ܡܽܗ̱ܘ ܓܰܒܳܐ ܕܺܗ̱ܝ ܓܳܠܽܘܬ̣ܐ ܘܕܺܗ̱ܝ ܡܠܰܚـܡܳـܢܽܘܬ̣ܐ.

Gemensamt ansvar
Migrationsverket utvecklar sitt…

Läs mer

ܝܘܡܐ ܬܒܝܠܝܐ ܕܠܫܢܐ ܐܡܗܝܐ

ܝܘܡܐ ܬܒܝܠܝܐ ܕܠܫܢܐ ܐܡܗܝܐ

Artikeln handlar om Modersmålsdagen 21 februari

ܝܘܡܐ ܬܒܝܠܝܐ ܕܠܫܢܐ ܐܡܗܝܐ

ܗ̱ܘ ܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ ܟܳܡܶܫܬܰܥܶܐ ܕܰܘܪܐ ܪܰܒܐ ܒܰܚܰـ̈ܝܐ ܕܗ̱ܘ ܝܳܠܘܦܐ. ܗ̱ܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܕܗ̱ܘ ܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ ܟܳܡܰܥܫܶܢ ܗ̱ܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܗ̱ܝ ܗܺܝܳܝܘ̣ܬ̣ܰܝܕܶܗ، ܘܟܳܡܰܦܫܶܛ ܘܟܳܡܥܰܕܶܪ ܗ̱ܘ ܝܳܠܘܦܐ ܒܗ̱ܘ ܝܺܠܳܦܳܐ ܕܰܠܶܫܳܢ̈ܐ ܚܪ̈ܢܶܐ ܕܟܳܝܳܠܰܦܠܶܢ ܒܳܬ̣ܰܪܟܶܢ. ܒܗ̱ܝ ܫܰܢ̱ܬܐ 1999 ܡܛܰܟܶܣ ܗ̱ܘ ܝܰܘܡܰܢܐ ܕܟܳܢܳܦܶܠ 21  ܒܗ̱ܘ ܝܰܪܚܐ ܕܫܒ̣ܳܛ ܠܗ̱ܘ ܕܘܟ̣ܪܳܢܐ ܘܠܗ̱ܘ ܥܳܗܕܳܢܐ ܕܰܠܶܫܳܢ̈ܐ ܐܶܡ݂ܗܳܝ̈ܐ ܒܶܒܪܝ̣ܬ̣ܐ. ܗ̱ܘ…

Läs mer

ܓܒܪܐ ܕܐܘܡܬܐ

ܓܒܪܐ ܕܐܘܡܬܐ

ܗܰܢܺܝ̣ ܫܰܦܶܥ ܚܰܡܶܫ ܘܬܡܳܢܝܢ ܐܶܫܢ̈ܶܐ ܥܰܠܗ̱ܘ̣ ܫܘ̣ܢܳܝܳܐ ܕܟܳܬ̣ܘ̣ܒܳܐ ܘܚܰܫܘ̣ܒܬ̣ܳܢܐ ܐܳܬ̣ܘܪܳܝܳܐ ܣܘ̣ܪܝܳܝܐ ܪܰܒܳܐ ܢܰܥܽܘܡ ܦܰܐܝܶܩ. ܢܰܥܘܡ ܦܰܐܝܩ ܒܗ̱ܝ̣ ܫܰܢ̱ܬܐ ܕ1868ܡ ܒܗ̱ܝ̣ ܡܕܺܝܢ̱ܬ̣ܐ ܕܐܳܡܺܝܕ ܡܰܘܠܶܕ. ܗܶܫ ܗܘ̣ܘܶܐ ܒܥܘ̣ܡܪܐ ܢܰܥܝ̣ܡܐ ܡܰܚܘܶܐ ܠܶܗ ܕܟܺܝ̣ܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܣܘܺܝܚܽܘܬ̣ܐ ܘܪܶܗܓܐ ܠܗ̱ܘ ܠܶܫܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ، ܘܠܗ̱ܘ ܡܰܟ̣ܬ̣ܰܒܙܰܒܢܳܐ، ܘܠܗ̱ܝ̣ ܡܰܪܕܘ̣ܬ̣ܐ. ܘܥܰܡ ܪܶܕܝܳܐ ܕܗ̱ܘ̣ ܙܰܒܢܳܐ ܡܫܰܘܫܰܛ ܠܶܗ ܪܘ̣ܚܶܗ ܘܗܰܐܘܺܝ̣ ܚܰܫܽܘܒܬ̣ܢܳܐ ܪܰܕܺܝܟܰܠܳܝܐ ܫܶܪܫܳܢܳܝܳܐ.

ܗ̱ܝ̣ ܝܳܪܬܘ̣ܬ̣ܐ ܕܶܛܪܶܐܠܶܗ ܒܳܬ̣ܪܶܗ ܡܰܠܦܳܢܐ ܢܰܥܘ̣ܡ…

Läs mer

ܓܰـܢ̈ـܐ ܬܰܠܝ̈ܳܬ̣ܐ ܕܒܳܒܶܝܠ

ܓܰـܢ̈ـܐ ܬܰܠܝ̈ܳܬ̣ܐ ܕܒܳܒܶܝܠ

   ܦܺܝ̣ܠـܡܳܐ ܢܰـܡـܩܳـܝܳـܐ

ܥܰܠ  ܓܰـܢ̈ـܐ ܬܰܠܝ̈ܳـܬ̣ܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ

 DOKUMENTÄRFILM    
om Babylons hängande trädgårdar

Babylons hängande trädgårdar ca. 600 f.Kr, har de verkligen funnits? Ett av världens sju underverk, har länge  förbryllat arkeologerna. Men nu har nya fynd hittats och  kan presentera bevis för att de har existerat…

Läs mer

ܥܐܕܐ ܕܡܰܘܠܕܗ ܕܡܪܢ ܒܪܺܝܟ̣ܐ ܘܫܰܢ̱ܬܐ ܚܰܕܬܐ ܒܪܺܝܟ̣ـܬܐ

ܥܐܕܐ ܕܡܰܘܠܕܗ ܕܡܪܢ ܒܪܺܝܟ̣ܐ ܘܫܰܢ̱ܬܐ ܚܰܕܬܐ ܒܪܺܝܟ̣ـܬܐ
 ܒܺܗ̱ܝ ܦܰܐܝܽـܘܬ̣ܐ ܕܽܗ̱ܘ ܕܥܶܐܕܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܳܪܢ ܝܶـܫܽܘܥ ܡܫܺܝ̣ܚܐ ܘܪܺܝܫ ܫܰـܢ̱ܬܐ ܚܰܕܬܐ، ܟܳـܡܩܰܪܒ̣ܺܝـܢܰܐ ܬܰܗܢـܝ̈ܳـܬ̣ܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܳܬ̣ܐ ܘܥܽـܘܕܥܳـܕ̈ܐ ܒܪ̈ܺܝܟ̣ܐ، ܒܽܗ̱ܘ ܥܶܐܕܰܐܗ̱ܢܳـܐ ܗ̱ܽܘ ܦـܨܺܝـܚܳܐ ܘܰܒܪܺܝܫ ܫܰܢ̱ܬܐ ܚܰܕܬܐ ܠܰܝܳܠܽܘ̈ܦܐ ܘܝܳܠܽܘ̈ܦܳܬ̣ܐ ܘܠܰܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܘܡܰܠܦܳܢܝ̈ܬ̣ܐ، ܠܽܗ̱ܘ ܥܰܡܰܝܕܰܢ ܘܰܠܟܽـܘܠܶܗ ܗ̱ܽܘ ܥܳܠܡܐ.
ܥܰܠـܗ̱ܽܘ ܐܶܣܳܪܐ ܕܠܰـܠܬܰܚ ܟܺـܝܬ ܠܟ̣ܽܘܢ ܕܫܳـܡܥܺܝܬܽܘ ܥܰܠ ܙܡܺܝܪܬܐ ܚܠܺܝܬܐ ܕܽܗ̱ܘ ܥܶܐܕܐ:

 
https://www.youtube.com/watch?v=vSp9NxV9LjI 
    « ܚـܙܶܐ ܠܰܢ ܟܽـܘܟـܒ̣ܳܐ ܒܰܗܽܘܪܳܐ « 
Redaktionen för syriska hemsidan önskar…

Läs mer


Notice: Undefined variable: app in /var/www/modersmal/sites/syriska/templates/modersmal/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/modersmal/sites/syriska/templates/modersmal/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12

Video Gallery