ܛܒ݂ܥܬܐ

ܓ̣ܽـܘܒܳܝܐ - Val 2014


Artikeln handlar om Val 2014
 
ܝܰـܘܡܶܗ ܕܚܰـܕ̱ ܒܫܰܒܳܐ 14 ܒܽܗ̱ܘ ܝܰـܪܚܐ ܕܺܐܝܠܽܘܠ ܓܶܕܗܳܘܶܐ ܓ̣ܽܘܒܳܝܳܐ ܠܽܗ̱ܘ ܡܰܘܬܒܳܐ ܡܳܬ̣ܳܢܳܝܳܐ، ܘܠܽܗ̱ܘ ܡܰܘܬܒܳܐ ܕܺܗ̱ܝ ܟܰܪܟ̣ܽܘܬ̣ܐ ܘܠܽܗ̱ܘ ܡܰܘܬܒܳܐ ܕܺܗ̱ܝ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ̣ܳܐ ܕܺܗ̱ܝ ܦܢܺܝܬ̣ܐ.
 
ܡܰܢ ܟܺܝܒܶܗ ܕܳܐܒܶܗ ܩܳـܠܳܐ؟
ܠܰܫܰܢ ܕܩܳܕܪܰܐܢ̱ܬ ܝܳܗܒܰܬ ܩܳܠܳܐ ܟـܠܳـܙܶܡ ܡܟܰܡܠܰܬ 18 ܐܶܫـܢ̈ܶـܐ ܡܶـܩܶܡ ܡܽܗ̱ܘ ܝܰـܘܡܐ
ܕܽܗ̱ܘ ܓ̣ܽܘܒܳܝܐ. ܗ̱ܽܘ ...
ܛܒ݂ܥܬܐ

ܠܘ̣ܡܳܕܐ ܡܫܰܘܬܦܐ ܥܰܠ ܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ

Samarbetskonferens för Tema Morsmål och Tema Modersmål 2014 i Hamar/Norge

ܠܗ̱ܘ̣ ܠܘ̣ܡܳܕܐ ܫܰܬܳܢܳܝܐ ܕܰܠܶܫܳܢ̈ܐ ܐܶܡܗܳܝ̈ܐ ܕܶܡܛܰܝܶܒ ܡܗ̱ܘ ܓܰܒܐ ܕܗ̱ܝ̣ ܡܕܰܒܪܳܢܘ̣ܬ̣ܐ ܕܰܡܰܕܪ̈ܫܳܬ̣ܐ ܕܒܗ̱ܘ̣ ܣܘܶܝܕ ܘܒܢܳܘܪܦܶܓ̰، ܠܩܘܪܒܐ ܕܬܶܡܢܝ̣ ܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܘܡܰܠܦܳܢܝ̈ܳܬ̣ܐ ܡܛܰܝ̈ܒܝ̣ ܐܶܠܶܗ. ܗ̱ܘ̣ ܠܘ̣ܡܳܕܢܳܐ ܕܗܳܫܐ ܕܶܡܫܰܪܶܐ ܠܶܗ ܒܗ̱ܘ̣ ܣܝ̣ܩܘ̣ܡܐ ܕ3 ܒܐܰܝܠܘ̣ܠ ܓܶܡܕܰܘܶܡ ܗܳܠ 5 ܒܐܰܝܠܘܠ. ܩܛܝ̣ܪ ܗ̱ܘ ܠܘ̣ܡ ...

ܛܒ݂ܥܬܐ

ܡܥܰܕܪܳܢܘܬ̣ ܝܘ̣ܠܦܳܢܐ ܒܠܶܫܳܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ

ܗ̄ܰܢܰܥܝ̣ܡ̈ܐ ܘܗ̄ܰܥܠܰܝܡ̈ܐ ܕܰܢܘ̣ܟ̣ܪ̈ܝܶܐ ܕܚܰܕ̱ܬ̣ܐ ܟܳܬ̣ܶܢ ܠܗ̱ܘ̣ ܣܘܶܝܕ، ܘܕܗܶܫ ܠܐ ܝܰܠܝ̣ܦܝ̣ ܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܶܝܕܝ̣، ܘܕܠܐ ܟܳܩܳܕܪܝ̣ ܕܡܰܟ̣ܠܣܝ̣ ܪܘ̣ܚܰܝܝܶܗ ܘܕܦܶܗܡܝ̣ ܗ̄ܰܗܶܪܓܰܬ̣ܶܗ̣، ܟܳܠܳܙܶܡ ܡܝ̣ܬܰܗܘܶܐ ܠܶܗ̱ܢ ܡܥܰܕܪܳܢܘ̣ܬ̣ܐ ܘܕܡܝ̣ܥܰܕܪܝ̣ ܒܰܗܶܪ̈ܓܰܬ̣ܶܗ ܒܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܶܢܐ ܐܶܡܗܳܝܐ ܘܒܶܗ ܒܙܰܒܢܐ ܒܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܐ ܣܘܶܝܕܝ̣ ܣܬܶܝ. ܐܳܠܨܳܝܐ ܝܐ ܕܢܰܩܠܰܬ ܡܝ̣ܬܰܦܗܡܝ̣ ܒܗ̱ܘ̣ ܣܘܶܝܕܝ̣ ܘܢܰܩܠܰܬ ܣܬܶܝ ܒܗ ...

ܛܒ݂ܥܬܐ

ܛܘܝܳܒ ܝܘܠܦܳܢܐ ܠܰܝܳܠܘ̣ܦ̈ܐ ܚܰܕ̱̈ܬܐ

Att bana väg för nyanländas lärande - mottagande och skolgång. Den här informationen vänder sig till kommuner, landsting och skolor som tar emot nyanlända elever inom samtliga skolformer

ܛܘܝܳܒ ܝܘܠܦܳܢܐ ܠܰܝܳܠܘ̣ܦ̈ܐ ܚܰܕ̱̈ܬܐ ܕܟܳܐܬ̣ܶܢ ܠܗ̱ܘ ܣܘܶܝܕ.

ܡܰܘܕܥܳܢܘ̣ܬ̣ܰܬ̣ܶܗ ܠܰܫܰܢ ܗ̱ܰܟܰܪ̈ܟ̣ܐ ܘܗ̱ܰܡܰܕ̈ܫܬ̣ܐ ܕܟܳܡܰܝܕܝ̣ ܢܰܥܝ̣ܡ̈ܐ ܘܝܳܠܘ̣ܦ̈ܐ ܕܚܰܕ̱ܬ̣ܐ ܟܳܐܬ̣ܶܢ ܠܗ̱ܘ ܣܘܶܝܕ ...

ܛܒ݂ܥܬܐ

Grattis till Studenten - ܬܰܗܢܝ̈ܬܐ

ܡܽܗ̱ܘ ܓܰܒܳܐ ܕܺܗ̱ܝ ܟܳـܬ̣ܽܘܒܽܘܬ̣ܐ ܕܺܗ̱ܝ̣ ܕܰܦܐ ܕܠܶܫܳܢܐ ܣܽܘܪܝ̣ܳܝ̣ܳܐ، ܟܳܡܩܰܪܒ̣ܺܝܢـܐ ܬܰܗܢـܝ̈ܳـܬ̣ܐ ܠܶܒܳـܢܳـܝ̈ܳܬ̣ܐ ܠܰܝܳܠ̈ܘܦܶܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܬ̣ܘܪ̈ܝܐ ܕܡܶܕܕܶܗ ܗ̱ܺܝ̣ ܣܳܗܕܽܘܬ̣ܐ ܕܺܗ̱ܝ̣ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܬܪܰܝܳܢܝ̣ܬ̣ܐ، ܘܗ̱ܝ̣ ܣܳܗܕܽܘ̣ܬ̣ܳܐ ܕܽܗ̱ܘ ܒܶܝܬ̣ܨܰܘܒܐ ܒܽܗ̱ܘ ܝܰܪܚܰܐܗ̱ܢܳܐ ܕܰܚܙܝ̣ܪܢ 2014. ܘܟܳܛܶܠܒܺܝ̣ܢܰܐ ܠܗܽܘܢ ܟܽـܘܫܳـܪ̈ܐ ܘܫܽــܘ̈ܫܳܛܶܐ ܒܰܗܶܪ̈ܓܰܬ̣ܬܶܗ ܘܒܽܗ̱ܘ ܦܽܘܠܚܳܢܰܬ̣ܬ̣ܗ ܕܕܰܥܬܺܝܕ.
...
ܛܒ݂ܥܬܐ

ܝܘܠܦܳܢܐ ܠܰܝܳܠܘ̣ܦ̈ܐ ܚܰܕ̱̈ܬܐ

Att bana väg för nyanländas lärande - mottagande och skolgång.

ܛܘܝܳܒ ܝܘܠܦܳܢܐ ܠܰܝܳܠܘ̣ܦ̈ܐ ܚܰܕ̱̈ܬܐ ܕܟܳܐܬ̣ܶܢ ܠܗ̱ܘ ܣܘܶܝܕ.

ܡܰܘܕܥܳܢܘ̣ܬ̣ܰܬ̣ܶܗ ܠܰܫܰܢ ܗ̱ܰܟܰܪ̈ܟ̣ܐ ܘܗ̱ܰܡܰܕ̈ܫܬ̣ܐ ܕܟܳܡܰܝܕܝ̣ ܢܰܥܝ̣ܡ̈ܐ ܘܝܳܠܘ̣ܦ̈ܐ ܕܚܰܕ̱ܬ̣ܐ ܟܳܐܬ̣ܶܢ ܠܗ̱ܘ ܣܘܶܝܕܐ.

ܗ̱ܘ̣ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܢܰܥܝ̣ܡ̈ܐ ܕܰܓܳܠܘܝ̈ܐ ܝܰܘܡܳܐ ܥܰܠ ܝܰܘܡܳܐ ܟܳܙܳܝܶܕ ܗܰܪܟܶܐ ܒܗ̱ܘ̣ ܐܰܬ̣ܪܐ ܕܣܘܶܝܕ. ܡܗ̱ܰܘܟ̣ܰܐ ܟܳܢܳܦܶܠ ܘܳܠܝ̣ܬ̣ܐ ܪܰܒܬ ...

ܛܒ݂ܥܬܐ

Comenius projekt - ܡܶܙܰܠܬܐ ܥܽܘܪܦܢܝܬܐ

Inom ramen för Comenius projekt har jag fått möjligheten
att åka till Tourabdin i sydöstra Turkiet och jobbskugga en lärarkollega
vid St. Yakup skolan i Saleh

Utbyte 2014.pdf

Skugga en kollega.ppt

ܡܶـܙܰܠـܬܐ ܥܽـܘܪܦܳـܢܳـܝـܬܐ

 

ܒܺܗ̱ܝ ܡܥܰܕܪܳܢܽـܘܬ̣ܐ ܐܶܡـܘܳܬ̣ܳܢܳܝܬܐ ܕܽܗ̱ܘ ܡܰܟـܬ̣ܒܳܐ ܬܰܚـܪܰܙܬܳܢܳـܝܳܐ ܕܽܗ̱ܘ ܣܘܶܝـܕ، ܗܰܘܺܝ ܡܰـܙܠܳܐ ܥܽـܘܪܦܳܢܳܝܳܐ ...